Јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова – Грађевинско занатских радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр. 3/2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Јавна набавка радова – Грађевинско занатских радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објекту…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКЕ ДИЗЕЛ ГОРИВА И БЕНЗИНА ПУТЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”  …

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ДИЗЕЛ ГОРИВО И БЕНЗИН ПУТЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА – ЈН БР. 3/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ДИЗЕЛ ГОРИВО И БЕНЗИН ПУТЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ…