Јавне набавке

ОДГОВОР у вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 4/2018

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 3428/2 Београд, 17.12.2018. год. У вези са питањем потенцијалног понуђача за јавну набавку радова- Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова – Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр. 4/2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Јавна набавка радова – Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова – Грађевинско занатских радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр. 3/2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Београд, Топчидерски венац бр. 1   Јавна набавка радова – Грађевинско занатских радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објекту…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКЕ ДИЗЕЛ ГОРИВА И БЕНЗИНА ПУТЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА   Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”  …