ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета- радови- Радови на текућем одржавању објеката Предшколске установе „Савски венац“

 

ОРН:

45000000-7 – грађевински радови

45400000 – завршни грађевински радови

 

Уговорена вредност: 4.435.946,80 динара без ПДВ-а, односно 5.323.136,16 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша: 4.435.946,80 динара

– Најнижа: 4.435.946,80 динара

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 4.435.946,80 динара

– Најнижа: 4.435.946,80 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.11.2018. године

 

Датум закључења уговора: 20.11.2018. године

 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача:

„SABOD RENT“ д.о.о., из Београда, ул.Изворска бр.64, Матични број:20028670, ПИБ:103876783,

„STIM GRADNJA“ д.о.о. из Београда, ул.Устаничка бр.169, Матични број:20694670, ПИБ:106862290,

„TVP- EKO“ д.о.о. из Београда, ул.Фрушкогорска бр.2, Матични број:17246631, ПИБ:100038515.

 

Период важења уговора: до уговором предвиђеног рока завршртка радова

 

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *