ОДГОВОР у вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 4/2018

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„САВСКИ ВЕНАЦ“
Број: 3428/2
Београд, 17.12.2018. год.
У вези са питањем потенцијалног понуђача за јавну набавку радова- Радови на
инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света
Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр. 4/2018., које је стигло
писаним путем на мејл адресу установе, дана 15.12.2018. године, у складу са чланом 63. став
3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дајемо
следећи:
О Д Г О В О Р
Поводом питања која се односе на део 2 додатни услови за учешће у поступку
јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона из Конкурсне документације за јавну набавку
радова- Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на
објекту „Света Петка“, и то део 2.3, на страни број 6, који се односи на технички
капацитет за наведену набавку и то да:
– понуђач треба да поседује-располаже минимум 1 (један) камион укупне масе носивости
минимум 26 т са утоварном руком ;
– понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једно) специјално возило за
пражњење WC кабина, капацитета минимум 2,5 м³;
– понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једно) специјално возило за одвоз
шута укупне масе носивости мин. 18т ;
– понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (један) контејнер за раднике.
А питањем је наведено да су поменута средства и опрема која су захтевана у
јавној набавци непотребно постављена кроз додатне услове јер не одговарају обиму јавне
набавке и нису у логичкој вези са предметом јавне набавке и да знатно и непотребно
ограничавају конкуренцију и могућност да што више понуђача поднесе понуду и
учествује у јавној набавци.
Питање 1.
С обзиром на обим, природу и врсту радова јавне набавке, захтевање камиона носивости
минимум 26т с утоварном руком, предстваља дискриминацију понуђача јер се наведени
радови могу извршити са возилима која имају мању носивост с обзиром на обим радова.
Одговор 1.
Приликом постављеног питања првенствено је уочено да је на стани број 11 начињена
техничка грешка приликом навођења доказа за наведено возило и то је потребно:
– да понуђач поседује у власништву минимум 1 (један) камион укупне масе носивости
минимум 26 т са утоварном руком, чиме је грешком наведено да возило мора бити у
власништву.
У условима на стани број 6 за транспортна средстава је побројано која су средства
потребна за наведену набавку, као и на страни број 79 (Образац број 8) ИЗЈАВА О
ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ и из њих се види да је за сва транспортна
средства и опрему, из техничког капацитета, тражено да их понуђач може имати у
власништву или са њима располагати на неки други начин, чиме је наручилац омогућио
да не буду дискриминисани потенцијални понуђачи за наведену набавку.
Уочена је и техничка грешка нa страни број 11. и у Напомени (која стоји испод тражених
доказа за транспортна средства) у којој стоји: Уколико понуђач није власник захтеване
опреме, потребно је да поред важеће саобраћајне дозволе достави и доказ да исте има на
располагању (нпр: уговор о закупу, уговор о лизингу и сл.) за период трајања уговора.
У Напомени ће да стоји :Уколико понуђач није власник захтеваних транспортих средстава
(возила), потребно је да поред важеће саобраћајне дозволе достави и доказ да исте има на
располагању (нпр: уговор о закупу, уговор о лизингу и сл.) за период трајања уговора.
Додатно након уочене техничка грешка код додатног услова везано за технички капцитет
и у складу са примедбама и сугестијама, Наручилац ће извршити измене конкурсне
документације, јер је довољно да камион са утоварном руком има носивост минимум 18
тона, како би допремио потребни материјал за градилиште.
– Услов да
– понуђач треба да поседује-располаже минимум 1 (један) камион укупне масе
носивости минимум 26 т са утоварном руком, биће промењен у услов:
– понуђач треба да поседује-располаже минимум 1 (један) камион укупне масе
носивости минимум 18 т са утоварном руком
Услов ће бити измењен на странама: 6 (у делу Услова), 11 (у делу Доказа) и 79 (у Образцу
бр. 8 ) Конкурсне документације.
Питање 2.
С обзиром на обим, природу и врсту радова јавне набавке, захтевање специјалног возило
за одвоз шута укупне масе носивости мин. 18т, предстваља дискриминацију понуђача јер
се наведени радови могу извршити са возилима која имају мању носивост с обзиром на
обим радова.
Одговор 2.
У складу са примедбама и сугестијама, Наручилац ће извршити измене конкурсне
документације, и то
– Услов да
– понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једно) специјално возило за одвоз
шута укупне масе носивости мин. 18т, биће промењен у услов:
– понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једно) специјално возило за одвоз
шута укупне масе носивости минимум 12т.
Услов ће бити измењен на странама: 6 (у делу Услова), 11 (у делу Доказа) и 79 (у Образцу
бр. 8 ) Конкурсне документације.
Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним
градилиштима („Службени гласник РС“, број 14/2009 и 95/2010), Одељак VI Фаза
извођења радова, 1 Примена начела превенције, члан 12, став 1 и тачка 7, налажу „За
време извођења радова на градилишту, примењују се превентивне мере безбедности и
здравља на раду, полазећи од начела утврђених Законом о безбедности и здрављу на
раду, а нарочито мере које се односе на:
7) складиштење и одлагање или уклањања отпада и шута“.
Наведени члан Уредбе је стриктно примењен како би се шут складиштио и одвозио на
адекватан начин у складу са позитивним законским прописима.
Питање 3.
Како се ради о радовима: демонтажа и рушење, зидарски радови, грађевинска столарија и
молерско фарбарски радови, захтевање специјалног возила за пражњење WC кабина,
капацитета минимум 2,5 м³ није у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Одговор 3.
Члан 76. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) наводи да Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке.
Наручилац је након постављеног питања уочио техничку грешку у Конкурсној
документацији и то на стани број 6 у делу Технички капацитет и на стани број и 79
(Образац број 8) ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ у делу 2.
Опрема код побројавања и на једној и на другој страни изоставио потребне 3 мобилне
WC кабине, чији се доказ постојања тражи на страни број 12 Конкурсне документације
и то:
– За опрему:
да понуђач поседује – располаже минимум 3 мобилних WC кабина
Доказ:
Фотокопија пописне листе за 2017. годину у којима ће захтевана добра бити видно
обележена или други доказ о праву располагања (уговор о закупу и сл.)
На основу свега горе наведеног специјално возило за пражњење WC кабина, капацитета
минимум 2,5 м³ је потребно за пражњење поменутих 3 мобилних WC кабина и у
логичној је вези са предметом набавке, а произилази из Уредбе о безбедности и здрављу
на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, број
14/2009 и 95/2010), Одељак VI, Фаза извођења радова, 1 Примена начела превенције, члан
12, став 1 и тачка 1, где се наводи да се „за време извођења радова на градилишту,
примењују превентивне мере безбедности и здравља на раду, полазећи од начела
утврђених Законом о безбедности и здрављу на раду, а нарочито мере које се односе на:
1) одржавање уређености и задовољавајућег нивоа чистоће градилишта“.
У Одељку VIII. Обавезе послодавца, 1.Опште одредбе, члан 15, став 3 наводи се да је
Преглед мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима
саставни део Уредбе.
Прегледом мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима,
члан 14.3 Тоалети, 14.3.1. прописано је да „у близини радних места, радних просторија,
просторија за одмор, гардероба и просторијама са тушевима, морају бити обезбеђене
посебне просторије са одговарајућим бројем тоалета и умиваоника. Неопходно је
обезбедити одвојене тоалете или одвојено коришћење тоалета за мушкарце и жене“.
Од изузетне важности са здравствено- хигијенских разлога је да лица која изводе радове
имају довољан број тоалета како не би дошли у ситуацију да користе тоалете дечјег
вртића.
Сматрамо да је од изузетне важности да понуђач са којим буде закључен уговор
унапред докаже технички капацитет, како би се Наручилац обезбедио да се хигијена на
градилишту одржава на најбољи могући начин, а све из разлога јер за време радова 390
деце узраста од 1 до 6 година похађа дечји вртић у оквиру кога се изводе радови.
Након уочене техничке грешке Наручилац ће извршити измену стране број 6 Конкурсне
докуметације у делу технички капацитет 2. опрема и и исту измену извршити на страни
број 79 (Образац број 8) ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
-да понуђач треба да поседује- располаже минимум 3 мобилних WC кабина, које су
напоменуте на страни број 12 Конкурсне документације у делу докази.
Питање 4.
Како се ради о радовима: демонтажа и рушење, зидарски радови, грађевинска столарија и
молерско фарбарски радови, захтевање за располагањем контејнера за раднике, није у
логичкој вези са предметом јавне набавке.
Одговор 4.
На основу Правилника о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова „Сл.
гласник РС“, бр. 53/97 у делу II МЕРЕ И НОРМАТИВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ, 1. Уређење
градилишта, Чланом 10 дефинисано је да се на градилишту пре почетка радова обезбеђују
се клозети, умиваонице, инсталације за пијаћу воду, за отпадне воде, просторије за
склањање радника у време непогода, просторија за сушење мокре одеће, за узимање
оброка хране и друге просторије, уређаји и инсталације неопходне за обављање
хигијенско-санитарних потреба радника и што је прописано и Уредбом о безбедности и
здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“,
број 14/2009 и 95/2010), у прилогу IV Преглед мера за безбедан и здрав рад на
привременим и покретним градилиштима, под А. Опште мере, 15. Просторије за одмор
и/или смештај.
Целокупна Конкурсна документација као и додатни услови предвиђени су у складу са ЗЈН
и у циљу да се изабере озбиљан и квалитетан понуђач који ће имати у циљу да квалитетно
и у року изврши своју уговорену обавезу па је радове потребно извршити уз минимално
ометање процеса рада чиме је наведени члан Павилника стриктно примењен у види
обезбеђивања просторија за раднике на наведеним радовима.
– Напомињемо да је конкурсном документацијом прецизирано да понуђач
може иступати самостално или са подизвођечем или у заједничкој понуди
где је наведено да уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има
дужан је да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама. Уколико понуду
подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)
Закона. Додатне услове чланови из групе понуђача испуњавају заједно, са
изузетком тражених сертификата из тачке 2. додатних услова, које мора
поседовати и подизвршилац, односно сви чланови из групе понуђача.
Услед промена конкурсне документације као и начињених техничких грешкака, врши
се измена Конкурсне документације на странама бр. 6 (у делу Услова), 11 (у делу
Доказа) и 79 (у Образцу бр. 8) Конкурсне документације.
*Како се мења број Образца бр. 8 у Образац бр. 8а, мењају се и стране Конкурсне
документације: 2, 10 и 18 у којима се поменути образац наводи и сада свуда гласи
Образац бр. 8а.
Стане 2, 6, 10, 11, 18 и 79 постаће 2-а, 6-а, 10-а, 11-а, 18-а и 79-а (Образац бр. 8 добија
слово а и постаје Образац бр. 8а)
Након извршене измене Конкурсне документације не врши се продужавање рока
важења понуде, рок остаје до дана 26.12.2018. године, у складу са чланом 63. став 5.
Закона о јавним набавкама, који гласи ако наручилац измени или допуни конкурсну
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац
је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
За Комисију за јавне набавке
Емилија Пелевић, члан,с.р.
НАПОМЕНА: Напомињемо и да питања и одговори везани за конкурсну
документацију објављени на Порталу јавних набавки, са свим својим елементима
сматрају се саставним делом конкурсне документације по којој понуђачи треба да
саставе своју понуду.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *