ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Број ЈН 4/2018
Датум: 11.12.2018.
На основу чл. 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник.РС» број 124/12,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке директора бр. 3300 од 05.12.2018. године о покретању поступка
јавне набавке радова- Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње
столарије на објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр.
4/2018.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “САВСКИ ВЕНАЦ“
Објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Предшколска установа “Савски венац“, Београд, адреса: Топчидерски венац бр.1,
11000 Београд; матични број 07036213; шифра делатности 8510, 8891;
E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Отворени поступак.
Набавка није обликована у партијама.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка радова- Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње
столарије на објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр.
4/2018.
Ознака из класификације делатности:
43.1 Рушење и припремање градилишта
43.12 Припремна градилишта
43.3 Завршни грађевинско- занатски радови
Назив и ознака из општег речника набавке:
45000000-7 – Грађевински радови
45420000-7 – Радови на уградњи столарије
45410000-4 – Малтерисање
4. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може прeузети лично у просторијама Предшколске установе
„Савски венац“, Београд, ул. Топчидерски венац бр. 1 , сваког радног дана од 8до 15 часова,
са Портала јавних набавки, Портала града Београда или са интернет странице Установе:
www.pusavskivenac.edu.rs, где је објављен позив за подношење понуда и конкурсна
документација, до истека рока за пријем понуда.
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА, ВРЕМЕНУ И МЕСТУ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку радова-
Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту
„Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр.4/2018.- НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да наведе пун назив, адресу, контакт
телефон, као и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача,
на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуде се подносе на адресу: ПУ „Савски венац“, Топчидерски венац бр. 1, Београд
Крајњи рок за достављање понуда је 26.12.2018. године до 12,00 часова.
Понуде достављене по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременим и неће се
отварати, а наручилац ће их по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене
понуђачима, уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и обавиће се последњег дана рока за подношење понуда у
просторијама Предшколске установе „Савски венац“, ул. Топчидерски венац бр.1, Београд,
односно дана 26.12.2018. год. у 14,30 часова.
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, уколико наручиоцу
пре почетка поступка јавног отварања понуда предају овлашћење за учествовање у поступку
отварања понуда, потписано и оверено од стране одговорног лица понуђача.
8. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.
9. КОНТАКТ
Понуђачи могу да добију све информације искључиво писаним путем и то:
– путем факса број: 011/2662-839
– на E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com
– предајом писмена непосредно у пријемној канцаларији Предшколске установе „Савски
венац“, Београд, ул. Топчидерски венац бр. 1, са назнаком за јавну набавку бр. 4/2018-
набавку радова- Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње
столарије на објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“.
– Контакт особа: Емилија Пелевић, E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *