Одговор у вези са појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2015

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 660/2

Београд, 04.06.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2015- добра-извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем

 

 

 

О Д Г О В О Р У

 

  1. Наручилац је у конкурсној документацији документацији за ЈН бр. 3/2015-извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“ у делу „Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 закона“ код испуњености додатни услова за учешће у поступку јавне набавке у делу 2.4. Услов: Кадровски капацитет, навео да докази могу бити:
  • Образац бр.10– Изјава о довољном кадровском капацитету

 

-Фотокопије важећих лиценци за дипломираног инжењера грађевине и дипломираног инжењера архитектуре, са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори, као и да се одлуком Суда части против њих не води поступак.

 

Провером је утврђено, након постављеног питања, да Инжењерска комора Србије више не издаје потврде да се одлуком суда части против дипломираног инжењера грађевине и дипломираног инжењера архитектуре не води поступак, Наручилац ће изменити конкурсну документацију на страни број 9 на којој се налази „Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 закона“ везано за додатне услове за учешће у поступку јавне набавке  у делу 2.4. Услов: Кадровски капацитет и промену на страни број 63-64 на којој се налази Изјава о довољном кадровском капацитету-Образац бр.10.

На тим странама Наручилац брише део који се односи на потврде Инжењерске коморе Србије из којих се види да се против наведених лица не води поступак, јер Инжењерска комора више не издаје те потврде.

Због начињаних грешака приликом уношења наведене потврде у Конкурсну документацију Наручилац ће извршити измену страна број 9 и 63-64 које ће постати 9-б и 63-б-64-б и Изјава о довољном кадровском капацитету, постаје-Образац бр.10.

 

 

                                                                                                                   За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *