Одговор у вези са појашњењима конкурсне документације бр. 3/2015

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 679/9

Београд,10.06.2015. год.

 

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2015-добра-извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“, који је Наручиоцудостављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складусачланом 63. ставом 3. Закона о јавнимнабавкамаобјављујемо информацију о достављеном следећем

 

О Д Г О В О Р У

 

1.Наручилац је у конкурснојдокументацијиза ЈН бр. 3/2015-извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“ приликом измене конкурсне документације 04.06.2015. године на страни број 8-б код Услов: пословни капацитет, Докази:направио техничку грешку и тражио:

-Фотокопије најмање 7 уговора уз које се морају приложити фотокопије записника о примопредаји радова са податцима о квалитативном и квантитативном пријему и радова по наведеним уговорима и релевантне стране окончаних ситуација (стране на којима се види цена и врста – структура изведених радова, као и стране са овером од надзорног органа и наручиоца).

Учињена је грешка па је уместу предвиђена 3 уговора написано 7.

Наручилац ће извршити измену на страни број 8-б, након уочене техничке грешке и исправити број фотокопија уговораса 7 на 3.

 

 

 

За Комисију за јавне набавке

                   Милица Грачанин,члан,с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *