Одговор у вези са појашњењима конкурсне документације бр. 3/2015

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 707/5

Београд,10.06.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2015-добра-извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“, који је Наручиоцудостављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складусачланом 63. ставом 3. Закона о јавнимнабавкамаобјављујемо информацију о достављеном следећем

 

О Д Г О В О Р У

 

Наручилацје у конкурснојдокументацијиза ЈН бр. 3/2015-извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“ у обрасцу структуре цене у техничком опису за грађевинску столарију захтевао да топлотна проводљивост буде 0,68W/м2К.

Наручилац је вредност коефициента пролаза топлоте профила 0,68W/м2К преузео из атеста издатог од стране Института за испитивање материјала а.д. Београд, за профиле произвођача присутног на тржишту у Ссбији.

Након извршених додатних консултација са произвођачем који је наручио израду поменутог атеста, утврђено је да је у атесту дошло до штампарске грешке и пермутације две вредности, тако да је једина могућа исправна вредност којефицијента пролаза топлоте к=1.30W/м2К, док је топлотна отпорност R=0.68м2К/W.

Након утврђене грешке у оквиру Обрасца структуре цена Наручилац врши измену Конкурсне документације и мења вредност топлотне проводљивости профила у Обрасцу структуре цена.

 

 

 

 

За Комисију за јавне набавке

                   Милица Грачанин,члан,с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *