Измена конкурсне документације ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3/2015

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“САВСКИ ВЕНАЦ“
Београд, ул.Топчидерски венац бр.1.
Број: 740
Београд, 10.06.2015. год.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3/2015

Предмет: Трећа измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова-
Извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“ бр. 3/2015

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12 и 14/2015), а у вези јавне набавке-радова бр. 3/2015-Извођење радова на инвестиционом
одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“, обавештавамо
вас о измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Измене се односе на старну бр. 8-б и стане 28, 34-54.

На страни 8-б
На основу достављене примедбе једног од потенцијалних понуђача наручилацје увидео да је
приликом прве измене конкурсне документације дана 04.06.2015.године на страни број 8-б код
Услов: пословни капацитет, Докази:направио техничку грешку и тражио:
-Фотокопије најмање 7 уговора уз које се морају приложити фотокопије записника о
примопредаји радова са податцима о квалитативном и квантитативном пријему и радова по
наведеним уговорима и релевантне стране окончаних ситуација (стране на којима се види цена
и врста – структура изведених радова, као и стране са овером од надзорног органа и
наручиоца).
Учињена је грешка па је уместу предвиђена 3 уговора написано 7.
Наручилац ће извршити измену на страни број 8-б, након уочене техничке грешке и
исправити број фотокопија уговораса 7 на 3.
Стана 8-б сада постаје 8-ц

На стани 28, 34-54
Наручилац је обрасцу структуре цене у техничком опису за грађевинску столарију захтевао да
топлотна проводљивост профила буде 0,68W/м2К.
Наручилац је вредност коефициента пролаза топлоте профила 0,68W/м2К преузео из атеста
издатог од стране Института за испитивање материјала а.д. Београд, за профиле произвођача
присутног на тржишту у Србији.
Након извршених додатних консултација са произвођачем који је наручио израду поменутог
атеста, утврђено је да је у атесту дошло до штампарске грешке и пермутације две вредности,
тако да је једина могућа исправна вредност којефицијента пролаза топлоте к=1.30W/м2К, док је
топлотна отпорност R=0.68м2К/W.
Исправна вредност којефицијента пролаза топлоте је к=1.30W/м2К.
Поменута вредност уноси се на стране на којима се раније налазила стара вредност и сада
те стране мењају свој број тако да стане 28 и од 34-54 свака понаособ добија слово б.

За Комисију за јавне набавке
Милица Грачанин

Услов из члана 75. став 2 ЗЈН понуђач доказује попуњавањем и оверавањем изјаве о
поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа-Образац бр. 3 из конкурсне
документације. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава носилац
посла.
2.Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
2.1.Услов: Финансијски капацитет
Докази:
-Извештај о бонитету- образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре или
Центар за бонитет Народне банке Србије, који мора да садржи: статусне податке подносиоца
пријаве, билансе стања и билансе успеха за претходне три обрачунске године (2011., 2012. и
2013.), показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године, као и мишљење
овлашћеног ревизора.
-Потврду о ликвидности НБС – Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у
Крагујевцу за предходне три године (2012., 2013. и 2014.), које предходе објављивању позива
за подношење понуда
Уколико је у било ком дану у 2012., 2013. и 2014. години Понуђач бионеликвидан, понуда се
одбија као неприхватљива.
*Овај услов мора да испуњава понуђач када наступа самостално или када понуду подноси са
подизвођачем, а понуђачи који подносе заједничку понуду овај услов испуњавају заједно.
Привредни субјекат који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по
систему простог књиговодства доставља: биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за
утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране
надлежног пореског органа, на чијој територији је регистровано обављање делатности, за
претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 2014.).
Привредни субјект, који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања
(паушалац) доставља: потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-
текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 2014.).
2.2.Услов: Пословни капацитет
Докази:
-Фотокопија тражених сертификата.
– Образац бр.8-Спецификација изведених радова-оригинал
– Образац бр.8а-Потврда наручиоца-инвеститора-оригинал
-Фотокопије најмање 3 уговора, уз које се морају приложити фотокопије записника о
примопредаји радова са податцима о квалитативном и квантитативном пријему и радова по
наведеним уговорима и релевантне стране окончаних ситуација (стране на којима се види цена
и врста – структура изведених радова, као и стране са овером од надзорног органа и
наручиоца).
Спецификације изведених радова (Образац бр.8.) треба да садржи следеће податке: назив
наручиоца, врсту радова, уговорени износ и наплаћен износ по окончаној ситуацији за
наведене године.
Потврда наручиоца (Образац бр.8а) мора да садржи податке о врсти радова,
уговорениизнос и наплаћени износ по окончаној ситуацији, податак да ли су радови завршени
у уговореном року и квалитетно, да ли је приликом обрачуна радова извршен обрачунпенала
због прекорачења рока, да ли је извршено одбијање због неодговарајућег квалитета радова као
и да ли је инвеститор реализовао средство обезбеђења испуњења уговорених обавеза (менице,
банкарске гаранције). Потврде морају бити оригиналне и потписане од стране директора
наручиоца.

ПРЕУЗМИТЕ – ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3/2015

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *