Одговор у вези са појашњењима конкурсне документације – 3

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 679/5

Београд, 04.06.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2015- добра-извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем

 

О Д Г О В О Р У

 

1.Наручилац је у конкурсној документацији за ЈН бр. 3/2015-извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“ у делу „Услови за учешће у поступку јавне набавке“ као додатни услов захтевао да је понуђач код:

2.Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем следећих доказа:

2.1. Услов: Финансијски капацитет

Докази:

-Извештај о бонитету- образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре или Центар за бонитет Народне банке Србије, који мора да садржи: статусне податке подносиоца пријаве, билансе стања и билансе успеха за претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013.), показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године и податке о броју дана неликвидности и потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у последње три године до дана објављивања позива као и мишљење овлашћеног ревизора.

-Потврду о ликвидности НБС – Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу за предходне три године (2012., 2013. и 2014.), које предходе објављивању позива за подношење понуда.

Наручилац је учинио техничку грешку и два пута унео потврду Народне банке Србије, у наставку обрасца БОН-ЈН као потврду Народне банке Србије о броју дана неликвидности у последње три године до дана објављивања позива и у пасусу испод као Потврда о ликвидности НБС. У питању је исти документ и не треба се два пута достављати.

Понуђач као доказ за испуњено средство финансиског обезбеђења треба да достави:

-Извештај о бонитету- образац БОН-ЈН

-Потврду о ликвидности НБС

 

Наручилац ће исправити техничку грешку у Конкурсној документацију на страни бр.8 и за Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

2.1. Услов: Финансијски капацитет

Докази:

-Извештај о бонитету- образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре или Центар за бонитет Народне банке Србије, који мора да садржи: статусне податке подносиоца пријаве, билансе стања и билансе успеха за претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013.), показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године, као и мишљење овлашћеног ревизора.

 

-Потврду о ликвидности НБС – Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу за предходне три године (2012., 2013. и 2014.), које предходе објављивању позива за подношење понуда.

 

 

 

                                                                                                          За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *