Измена конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, ул.Топчидерски венац бр.1.

Број: 701

Београд, 04.06.2015. год.

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3/2015

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова-Извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“  бр.3/2015

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/2015), а у вези јавне набавке-радова бр. 3/2015- Извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“, обавештавамо вас о измени  и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Измене се односе на старане бр. 8, 9 и 63-64.

На страни број 8

Утврђено је да је учињена техничка грешка и погрешно унето у делу:

2.Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем следећих доказа:

2.1. Услов: Финансијски капацитет

Докази:

-Извештај о бонитету- образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре или Центар за бонитет Народне банке Србије, који мора да садржи: статусне податке подносиоца пријаве, билансе стања и билансе успеха за претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013.), показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године и податке о броју дана неликвидности и потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у последње три године до дана објављивања позива као и мишљење овлашћеног ревизора.

-Потврду о ликвидности НБС – Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу за предходне три године (2012., 2013. и 2014.), које предходе објављивању позива за подношење понуда.

Наручилац је учинио техничку грешку и два пута унео потврду Народне банке Србије, у наставку обрасца БОН-ЈН као потврду Народне банке Србије о броју дана неликвидности у последње три године до дана објављивања позива и у пасусу испод као Потврда о ликвидности НБС. У питању је исти документ и не треба се два пута достављати.

Због начињене техничке грешке Наручилац врши измену на страни број 8 и брише потврду Народне банке Србије о броју дана неликвидности у последње три године до дана објављивања позива и та страна сада добија број 8-б.

На страни број 9

Провером је утврђено да Инжењерска комора Србије више не издаје потврде да се одлуком суда части против дипломираног инжењера грађевине и дипломираног инжењера архитектуре не води поступак.

Наручилац ће изменити конкурсну документацију на страни број 9 на којој се налази „Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 закона“ везано за додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у делу 2.4. Услов: Кадровски капацитет и страни број 63-64 на којој се налази Изјава о довољном кадровском капацитету-Образац бр.10.

На тим странама Наручилац брише део који се односи на потврде Инжењерске коморе Србије из којих се види да се против наведених лица не води поступак.

Због начињаних грешака приликом уношења наведене потврде у Конкурсну документацију Наручилац ће извршити измену страна број 9 на којој се потврда тражи као и стане 63-64 на којима се налази Изјава о довољном кадровском капацитету-Образац бр.10. где се исто наведена потврда тражи и те стране сада постају 9-б и 63-б-64-б а Образац бр. 10-б

 

 

За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р

 

Услов из члана 75. став 2 ЗЈН понуђач доказује попуњавањем и оверавањем  изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа-Образац бр. 3 из конкурсне документације. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава носилац посла.

2.Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *