ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ – Грађевинско- занатски радови на санацији и адаптацији мокрих чворова на објекту „Света Петка“

Број: 2825
Дана: 03.10.2018. године

На основу чл. 55. став 1. тачка 1. и чл. 59. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „САВСКИ ВЕНАЦ“
Београд, Савски венац, ул. Топчидерски венац бр. 1

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца: Предшколска установа „Савски венац“

Адреса наручиоца: Београд, Савски венац, ул. Топчидерски венац бр. 1

Интернет страна наручиоца: www.pusavskivenac.edu.rs
Врста наручиоца: Просвета и наука

Врста предмета: Радови
Природа и обим радова основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Грађевинско- занатски радови на санацији и адаптацији мокрих чворова на објекту „Света Петка“

43.1 Рушење и припремање градилишта
43.12 Припремна градилишта
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
43.3 Завршни грађевинско- занатски радови

Радови имају ознаку и назив из ОРН:
45000000-7 – Грађевински радови
45262500-6 – Зидарски радови
45330000-9 – Водоинсталаретски и санитарни радови
45431000-7 – Постављање плочица
45410000-4 – Малтерисање
45420000-7 – Радови на уградњи столарије
Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда: Новембар 2018
Оквирни датум за закључење уговора: Новембар- децембар 2018. године
Број уговора које наручилац намерава да закључи: Један (1) уговор

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *