ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА УСЛУГА-

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА „OBSERVER“
(ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА)

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”
Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.
Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com
Врста наручиоца: јавна служба
Врста предмета- Набавка услуга- Услуга одржавања софтвера „Observer“ (интегрисаног
информационог система)
ОРН:
72222300-0 услуге информационе технологије
72267100-0 услуге одржавања софтвера за информационе технологије
Уговорена вредност: 1.303.700,00 динара без ПДВ-а, односно 1.564.440,00 динара са ПДВ-ом
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
– Највиша: 1.303.700,00 динара
– Најнижа: 1.303.700,00 динара
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
– Највиша: 1.303.700,00 динара
– Најнижа: 1.303.700,00 динара
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.08.2018. године
Датум закључења уговора: 24.08.2018. године
Основни подаци о добављачу: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. из
Београда ул. Таковска бр. 2, ПИБ: 100002887, Матични број:17162543 и Предузеће за трговину
производњу и услуге у области рачунарске и софтверске технологије „МТC“ д.о.о, ул. Немањина бр.
70 из Ужица, ПИБ: 102088788, Матични број: 07967101.

Период важења уговора: Годину дана од дана од датума потписивања обе уговорне стране.
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *