ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ – Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света Петка“

Број: 2826
Дана: 03.10.2018. године

„На основу чл. 55. став 1. тачка 1. и чл. 59. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„САВСКИ ВЕНАЦ“
Београд, Савски венац, ул. Топчидерски венац бр. 1

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца: Предшколска установа „Савски венац“

Адреса наручиоца: Београд, Савски венац, ул. Топчидерски венац бр. 1

Интернет страна наручиоца: www.pusavskivenac.edu.rs
Врста наручиоца: Просвета и наука

Предмет: Радови
Природа и обим радова основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света Петка“

43.1 Рушење и припремање градилишта
43.12 Припремна градилишта
43.3 Завршни грађевинско- занатски радови

Радови имају ознаку и назив из ОРН:
45000000-7 – Грађевински радови
45420000-7 – Радови на уградњи столарије
45410000-4 – Малтерисање
Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда: Новембар 2018
Оквирни датум за
закључење уговора: Новембар- децембар 2018. године
Број уговора које наручилац намерава да закључи: Један (1) уговор

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *