Одговор у вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 8/2015

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 1540/2

Београд,20.11.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 8/2015-добра. Набавка намирница за исхрану деце за 2016. годину, који је Наручиоцудостављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складусачланом 63. ставом 3. Закона о јавнимнабавкамаобјављујемо информацију о достављеном следећем

 

О Д Г О В О Р У

 

  1. Поводом питања да ли наручилац прихвата за партију II-хлеб, коре за питу и квасац, обзиром да је стандардна грамажа за мињон квасац од 40 g до 60g., понуду у којој се налази свеж пекарски квасац од 42 грама.

 

Наручилац наводи даје у конкурснојдокументацијиза ЈН бр. 8/2015-Набавка намирница за исхрану деце за 2016. годину у Обрасцу структуре цене за партију II-хлеб, коре за питу и квасац у опису добара за квасац тражио да квасац буде, свеж пекарски, дасадржинајмање 28% с.м., паковање до 40 g, оригинално.

 

Након постављеног питања и провере конкурсне документације, уочена је техничка грешка у оквиру Обрасца структуре цена за партију II-хлеб, коре за питу и квасац. Наручилац врши измену Конкурсне документације у Обраcацу структуре цене за партију II

цена- Образац бр. 2-2 и мења вредност паковања квасца, уместо до 40 g треба да стоји до 60 g.

 

 

 

 

 

 

За Комисију за јавне набавке

                   Милица Грачанин,члан,с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *