Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара-Набавка намирница за исхрану деце за 2016. годину, ЈН бр. 8/2015

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“САВСКИ ВЕНАЦ“
Београд, ул.Топчидерски венац бр.1.
Број: 1558
Београд, 20.11.2015. год.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 8/2015

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара-Набавка намирница за исхрану деце за 2016. годину, ЈН бр. 8/2015
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/2015), а у вези јавне набавке-добара бр. 8/2015- Набавка намирница за исхрану деце за 2016. годину, обавештавамо вас о измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.
Измене се односе на стране бр. 16 и 29 .

ОВДЕ ПРЕУЗМИТЕ СТРАНУ БРОЈ 16

ОВДЕ ПРЕУЗМИТЕ СТРАНУ БРОЈ 29

На основу достављног питања једног од потенцијалних понуђача наручилац је поново прегледао Конкурсну документацију и утврдио техничку грешку на страни бр. 29. Наручилац је у Обрасцу структуре цена- Образац бр. 2-2 за партију II хлеб, коре за питу и квасац, у опису добара за квасац тражио да квасац буде, свеж пекарски, да садржи најмање 28% с.м., паковање до 40 g, оригинално. Уместо паковања до 40 g, треба да стоји паковање до 60 g. Образац структуре цена добија назив- Образац бр. 2-2-а
Приликом поновне провере конкурсне документације Наручилаац је уочио и техничку грешку на страни број 16 у делу ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, уочено је да је грешком стављен погрешан број телефона Установе. Уместо телефона 011/26-33-140 или 011/26-31-825, треба да стоји број 011/3672-537.
Поменуте странице се мењају и добијају број 16а и 29а.

 

За Комисију за јавне набавке
с.р. Милица Грачанин