Одговор на питање потенцијалног понуђача, за јавну набавку радова- Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр. 4/2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„САВСКИ ВЕНАЦ“
Број: 3459/1
Београд, 21.12.2018. год.
У вези са питањем потенцијалног понуђача за јавну набавку радова- Радови на
инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света
Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр. 4/2018., које је стигло
писаним путем на мејл адресу установе, дана 20.12.2018. године, у складу са чланом 63. став
3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дајемо
следећи:
О Д Г О В О Р
Поводом питања које се односи на део 2 додатни услови за учешће у поступку
јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона из Конкурсне документације за јавну набавку
радова- Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на
објекту „Света Петка“, и то део 2.2, на страни број 6, који се односи на пословни
капацитет за наведену набавку и то:
Питање 1.
Да ли се ради о техничкој грешци када сте навели године: 2014,2015, 2016 и 2017, а не и
2018. годину?
Протекло је 11 месеци, ове, 2018. године, од објављивања позива за подношење понуда и
сматрамо да се и она мора узети у обзир приликом сабирања референци које су предмет
ове јавне набавке.
Одговор 1.
Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек
када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке, сходно члану 76. став 2. ЗЈН.
При томе, сходно ставу 6. истог члана, наручилац одређује додатне услове за учешће у
поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су логичкој вези са
предметом јавне набавке.
У члану 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) прописано је да финансијски и пословни капацитет понуђач може
доказати достављањем доказа уз понуду.
Наручилац је дужан да у конкурсној документацији наведе који је доказ из ове тачке
изабрао и/или које друге доказе који доказују финансијски и пословни капацитет понуђач
треба да приложи.
Овим путем напомињемо да је Наручилац за пословни капацитет на страни број 6. у
Конкурсној документацији навео:
-да је понуђач у периоду од предходних четири године које предходе објављивању позива
за подношење понуда, (2014, 2015., 2016. и 2017.) извео радове, који су предмет ове јавне
набавке, у укупном износу од 29.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, од чега је
потребно да су предметни радови изведени за Наручиоца из члана 2 ЗЈН, на објектима
предшколских и сродних установа и сл. у минималном износу од 15.000.000,00 динара без
обрачунатог ПДВ-а и да има три уговора у минималном износу по 3.500.000,00 Динара без
ПДВ-а.
Наручилац је навео четири године (2014, 2015., 2016. и 2017.) које предходе објављивању
позива, не узимајући текућу 2018 годину у којој је објављен позив за наведену набавку
која није окончана, које сматра довољним да се испуни захтевани услов у виду пословног
капацитета, без повреде начела конкуренције, предвиђеног чланом број 10 Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Наручилац је у конкурсној документацији и за финансиски и за пословни капацитет
захтева претходне године које су окончане и претходе објављивању позива за
подношење понуда, и тиме није начинио техничку грешку у конкурсној документацији.
Доказ за испуњавање наведеног услова, у виду пословног капацитета, Наручилац тражи на
страни број 10 Конкурсне документације и то у виду:
Образац бр.7-Спецификација изведених радова-оригинал
Образац бр.7а-Потврда наручиоца-инвеститора-оригинал
-Фотокопије уговора, уз које се морају приложити фотокопије записника о примопредаји
радова са податцима о квалитативном и квантитативном пријему и радова по наведеним
уговорима и релевантне стране окончаних ситуација (стране на којима се види врста –
структура изведених радова, као и стране са овером од надзорног органа и наручиоца).
За услов пословног капацитета да је потенцијални понуђач извео радове, који су предмет
ове јавне набавке, и тиме доказао пословни капацитет, потребан је одређени рок извођења
истих након увођења у посао по окончању набавке и потписивањем уговора.
Поред уговора као доказ се достављају и релевантне стране окончане ситуације након
завршетка радова који су исто условљени што роковима предвиђеним самим уговором
што роковима из Посебних узанси о грађењу предвиђени чланом 42. наведених узанси и
случајева у којима се радови могу обуставити па касније наставити. Коначан обрачун
врши се по примопредаји изведених радова. Рад на коначном обрачуну започиње одмах по
извршеној примопредаји а завршава се у року од 60 дана од дана примопредаје. Коначним
обрачуном обухватају се сви радови изведени на основу уговора, укључујући и
непредвиђене и накнадне радове које је извођач био дужан или овлашћен да изведе.
Из свега горе наведеног произилази да је рок од четири године (и то 2014 година, 2015.
година, 2016. година и 2017. година) које претходе објављивању позива за подношење
понуда, и које су окончане, довољан за доказ пословног капацитета и да се тиме
наручилац не ограничава конкуренцију.
Наручилац остаје при наведеном услову у делу пословног капацитета.
– Напомињемо да је конкурсном документацијом прецизирано да понуђач
може иступати самостално или са подизвођечем или у заједничкој понуди
где је наведено да уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има
дужан је да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама. Уколико понуду
подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)
Закона. Додатне услове чланови из групе понуђача испуњавају заједно, са
изузетком тражених сертификата из тачке 2. додатних услова, које мора
поседовати и подизвршилац, односно сви чланови из групе понуђача.
За Комисију за јавне набавке
Емилија Пелевић, члан,с.р.
НАПОМЕНА: Напомињемо и да питања и одговори везани за конкурсну
документацију објављени на Порталу јавних набавки, са свим својим елементима
сматрају се саставним делом конкурсне документације по којој понуђачи треба да
саставе своју понуду.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *