Одговор на питање потенцијалног понуђача, за јавну набавку радова – Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр. 4/2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„САВСКИ ВЕНАЦ“
Број: 3464/2
Београд, 24.12.2018. год.
У вези са питањем за јавну набавку радова- Радови на инвестиционом одржавању
и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света Петка“ у оквиру
Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр. 4/2018., које нам је упућено писаним
путем на мејл адресу, дана 21.12.2018. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дајемо следећи:
О Д Г О В О Р
Поводом питања које се односи на део 2 додатни услови за учешће у
поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона из Конкурсне документације за јавну
набавку радова- Радови на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње
столарије на објекту „Света Петка“, и то део 2.2, на страни број 5 и 6, који се односи на
пословни капацитет за наведену набавку и то:
Питање 1.
Конкурсном документацијом је предвиђено за пословни капацитет:
2.2 Да располаже довољним пословним капацитетом у предметној јавној
набавци:
-да располаже сертификатима система менаџмента који су усаглашени са захтевима
стандарда:
ISO 9001 – систем управљања квалитетом
ISO 14001 – систем управљања заштитом животне средине
ISO 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду
ISO 22301 – систем управљања организацијом
ISO 27001 – систем управљања безбедношћу информација
ISO 37001 – систем управљања против корупције
ISO 50001 – систем менаџмента енергијом
* Уколико Понуђач наступа са подизвођачем, сертификате мора поседовати и
подизвођач.
*Уколико наступа група понуђача, свако од чланова групе понуђача је у обавези да
поседује тражене сертификате.
Сертификати се достављају у фотокопији.“
У члану 81. Закона о јавном набавкама је наведено: Сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне
услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди
другачије.
Молим вас да образложите који су то оправдани разлози због којих захтевате да
наведен услов пословног капацитета мора испунити сваки понуђач из групе понуђача, с
обзиром да је у самом Закону за чланове групе понуђача прописана обавеза
испуњавања само обавезних услова.
Молим вас да конкурсну документацију ускладите са одредбама Закона о јавним
набавкама тако што ћете омогућити да се доказивање пословног капацитета испуни
тако што ће понуђачи заједно доказати пословни капацитет, тј. да не мора сваки
понуђач да поседује све наведене сертификате.
Одговор 1.
Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета
увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке, сходно члану 76. став 2.
ЗЈН. При томе, сходно ставу 6. истог члана, наручилац одређује додатне услове за
учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су логичкој вези
са предметом јавне набавке.
Овим путем напомињемо да целокупна Конкурсна документација као и додатни услови
у истој су предвиђени у складу са ЗЈН а све у циљу да се изабере озбиљан и квалитетан
понуђач који ће да квалитетно и у року извршити своју уговорену обавезу. Наведене
радове потребно је извршити уз минимално ометање процеса рада пошто се исти
спроводе у објекту за дневни боравак деце. У поступцима јавних набавки прописивање
додатних услова има за циљ доказивање способности понуђача да, с обзиром на
карактеристике сваког конкретног предмета јавне набавке, у истој учествује.
Сврха прописивања додатних услова је да у поступку јавне набавке учествују понуђачи
који са својом компетентношћу и успешношћу испуњавају услове који су у вези са
предметом јавне набавке.
Наручилац је у наведеној набавци код додатних услова које је захтевао, само за део
услова пословног капацитета, који се односи на наведене сертификате захтевао да исте
поседује, и свако од чланова групе понуђача, уколико наступа група понуђача.
Код заједничке понуде, лица која намеравају да поднесу заједничку понуду, све своје
међусобне обавезе и обавезе према наручиоцу морају да регулишу споразумом.
Носилац групе подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем, али
носилац групе не мора давати гаранцију и потписати уговор, већ то може учинити и
неки други понуђач из групе понуђача, што ће свакако бити прописано споразумом,
oсим ако наручилац другачије није прописао конкурсном документацијом.
Наведени сертификати представљају стандард система менаџмента који наручилац
захтева како од понуђача тако и од свих чланова групе понуђача, уколико наступају у
заједничкој понуди, којима они доказују потребну озбиљност као и доказ о
квалитету, које наручилац прописује и захтева, пошто су предмет набавке радови и то
радови који се требају обавити на објекту који има специфичну намену, на објекту
који служи за дневни боравак деце и то 390 деце узраста од 1 године до 6. година.
Наручилац овим условом захтева гаранцију и озбиљност свих који учествују у
заједничкој понуди пошто конкурсном документацијим није предвиђено како треба
изгледати споразум групе понуђача, због специфичности објектата где ће се наведени
радови изводити, што представља оправдани разлог због ког наручилац захтева да
наведени услов пословног капацитета мора испунити сваки понуђач из групе понуђача.
За друге додатне услове предвиђене конкурсном документацијом и то услове који се
односе на финансиски капацитет, технички капацитет, кадровски капацитет и остатак
траженог пословног капацитета, предвиђене конкурсном документацијом наручилац
није захтевао да додатне услове мора испунити и сваки члан из групе понуђача, чиме је
испоштовано начело конкуренције али и тражен одређени услов за сертификате у виду
доказа за озбиљност и квалитет свих чланова из групе уколико учествују у заједничкој
понуди, за наведену набавку.
Наручилац остаје при наведеном услову у делу пословног капацитета.
За Комисију за јавне набавке
Емилија Пелевић, члан,с.р.
НАПОМЕНА: Напомињемо и да питања и одговори везани за конкурсну
документацију објављени на Порталу јавних набавки, са свим својим елементима
сматрају се саставним делом конкурсне документације по којој понуђачи треба да
саставе своју понуду.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *