ОДГОВОР у вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2018

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„САВСКИ ВЕНАЦ“
Број: 3428/1
Београд, 17.12.2018. год.
У вези са питањем потенцијалног понуђача за јавну набавку радова- Грађевинско
занатских радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објекту „Света Петка“ у
оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“, ЈН бр.3/2018.радова, које нам је упућено
писаним путем на мејл адресу, дана 17.12.2018. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона
о јавним набавкама дајемо следећи:
О Д Г О В О Р
Питање 1.
Приликом читања Конкурсне документације уочено је да је наведено да на страни 6 тачка
2.3 стоји да понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једно) специјално
возило за пражњење WC кабина, капацитета минимум 2,5 м³, док се WC кабине не
помињу, а на стани број 12 Конкурсне документације тражи се доказ и то:
За опрему:
да понуђач поседује – располаже минимум 3 мобилних WC кабина
Да ли понуђач треба да располаже са 3 мобилне WC кабине?
Одговор 1.
Наручилац је након постављеног питања уочио техничку грешку у Конкурсној
документацији и то на стани број 6 у делу Технички капацитет и на стани број и 96
(Образац број 8) ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ у то у делу
2. Опрема, код побројавања и на једној и на другој страни изостављене су потребне 3
мобилне WC кабине, чији се доказ постојања тражи на страни број 12 Конкурсне
документације и то:
– За опрему:
да понуђач поседује – располаже минимум 3 мобилних WC кабина
Доказ:
Фотокопија пописне листе за 2017. годину у којима ће захтевана добра бити видно
обележена или други доказ о праву располагања (уговор о закупу и сл.)
Извршиће се измена па ће у условима за Технички капацитет стајати и на страни 6 и на
страни 96 у (Образац број 8) ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ за
опрему
2. Опрема
понуђач треба да поседује – располаже минимум 3 мобилних WC кабина
– понуђач треба да поседује – располаже са минимум 3 (три) контејнера за шут запремине
5м³
– понуђач треба да поседује – располаже са минимум 500м монтажно-демонтажне ограде са
стопама за обезбеђење и ограђивање градилишта
– понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (један) контејнер за раднике
– понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (један) комад
Мешалица за малтер и бетон од 150-500,
– понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једаном) комад
Машина за разбијање бетона
– понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (један)
Хидраулични чекић
Приликом постављеног питања такође је уочено је да је на стани број 11 начињена
техничка грешка приликом навођења доказа за камион:
– да понуђач поседује у власништву минимум 1 (један) камион укупне масе носивости
минимум 26 т са утоварном руком
Треба да стоји:
– да понуђач поседује- располаже минимум 1 (један) камион укупне масе носивости
минимум 26 т са утоварном руком.
Услед промена конкурсне документације као и начињених техничких грешкака, врши
се измена Конкурсне документације на странама бр. 6 (у делу Услова), 11 (у делу
Доказа) и 96 (у Образцу бр. 8) Конкурсне документације.
*Како се мења број Образца бр. 8 у Образац бр. 8а, мењају се и стране Конкурсне
документације: 2, 10 и 18 у којима се поменути образац наводи и сада свуда гласи
Образац бр. 8а.
Стане 2, 6, 10, 11, 18 и 79 постаће 2-а, 6-а, 10-а, 11-а, 18а и 96-а (Образац бр. 8 добија
слово а и постаје Образац бр. 8а)
Након извршене измене Конкурсне документације не врши се продужавање рока
важења понуде, рок остаје до дана 26.12.2018. године, у складу са чланом 63. став 5.
Закона о јавним набавкама, који гласи ако наручилац измени или допуни конкурсну
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац
је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
За Комисију за јавне набавке
Емилија Пелевић, члан,с.р.
НАПОМЕНА: Напомињемо и да питања и одговори везани за конкурсну
документацију објављени на Порталу јавних набавки, са свим својим елементима
сматрају се саставним делом конкурсне документације по којој понуђачи треба да
саставе своју понуду.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *