Oбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности – набавка електричне енергије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Уговори је закључен:

 

Врста предмета-добра:

09310000- електрична енергија

 

Уговорена вредност: 5,16 динара без ПДВ-а по kWh

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 2

 

Понуђена цена:

– Највиша: 5,68  динара без ПДВ-а по kWh

– Најнижа: 5,16 динара без ПДВ-а по kWh

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 5,68  динара без ПДВ-а по kWh

– Најнижа: 5,16 динара без ПДВ-а по kWh

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.06.2016. године

 

Датум закључења уговора: 22.09.2016. године

 

 

 

Основни подаци о добављачу: PROENERGYBGD“ д.о.о. Београд, улица Војводе Степе бр. 78, ПИБ 107905466,  матични број 20894172 , кога заступа директор Марко Ћосић

 

Период важења уговора: До 31.12.2016. године  или до тренутка када вредност утрошене електричне енергије достигне висину уговорене вредности (до испуњења финансијске вредности уговора), зависно од тога шта пре наступи, од 00:00 до 24:00 часова.

Околности које представљају основ за измену уговора: Одлука понуђача у складу са законом и подзаконским актима

 

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *