ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

На основу члана 149. став 10. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Предшколска установа „Савски венац“, Топчидерски венац бр. 1 из Београда објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 5/2016- набавка радова- радови на замени котла у објекту „Пчелица“ за потребе ПУ „Савски венац“

 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

Београд, ул. Топчидерски венац бр.1., pu.savskivenac@yahoo.com

 

-Врста наручиоца: јавна служба

 

-Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

 

Предмет јавне набавке: радови

 

Опис предмета јавне набавке: радови на замени котла у објекту „Пчелица“ за потребе ПУ „Савски венац“ број ЈН 5/2016

 

-Назив и ознака из општег речника набавке:

45331110-0 радови на инсталацији котла

 

-Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: Захтев за заштиту права поднет је након донете Одлуке о додели уговора. Захтев је поднет 20.09.2016. године.

 

Остале информације: У складу са чланом 150, став 1. Закона Наручилац зауставља даље активности у поступку предметне јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

 

 

                                                                              Комисија за јавну набавку

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *