ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Куповина намирница за исхрану деце за 2017. годину

Број ЈН 7/2016

Датум: 22.11.2016.

 

На основу чл. 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник.РС» број 124/12, 14/2015 и 68/2015)  и Одлуке директора бр. 3405 од 21.11.2016. године о покретању поступка јавне набавке добара- Куповина намирница за исхрану деце за 2017. годину

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “САВСКИ ВЕНАЦ“

Објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Предшколска установа “Савски венац“, Београд, адреса: Топчидерски венац  бр.1, 11000 Београд; матични број 07036213; шифра делатности  8510, 8891, ПИБ  102194741;

E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com

 

 1. ВРСТА ПОСТУПКА

Отворени поступак

 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Јавна набавка добара- Куповина намирница за исхрану деце за 2017. годину, обликована у 5 (пет) партија и то:

 

I партија – хлеб

II партија – свежа јаја

III партија – јужно воће

IV партија – свеже воће

V партија – свеже поврће

 

 1. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може прeузети лично у просторијама  Предшколске установе „Савски венац“, Београд,  ул. Топчидерски венац бр. 1, сваког радног дана од 8до 15 часова, са Портала јавних набавки, Портала града Београда или са интернет странице Установе:

www.pusavskivenac.edu.rs, где је објављен позив за подношење понуда и конкурсна документација, до истека рока за пријем понуда.

 

 1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА, ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном

документацијом.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

 

Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку добара-

Куповина намирница за исхрану деце за 2017. годину за потребе Предшколске установе

„Савски венац“ јавна набавка бр. 7/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“ за  партију_____________

(назначити  партију/е, за коју/е се понуда/е подноси/е.)

На полеђини коверте или на кутији  понуђач је дужан  да наведе пун назив, адресу, контакт

телефон, као и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача,

на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих

учесника у заједничкој понуди.

Понуде се подносе на адресу: ПУ „Савски венац“, Топчидерски венац бр. 1, Београд

Крајњи рок за достављање понуда је 22.12.2016. године до 12,00 часова.

Понуде достављене по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременим и неће се отварати, а наручилац ће их по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ ОТВАРАЊА

    ПОНУДА

Отварање понуда је јавно и обавиће се последњег дана рока за подношење понуда у градској управи града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије бр. 1 , односно дана 22.12.2016. год. у 13,00 часова.

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, уколико наручиоцу пре почетка поступка јавног отварања понуда предају овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда, потписано и оверено од стране одговорног лица понуђача.

 

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета у року од  25 дана од дана отварања понуда.

 

 1. КОНТАКТ

Понуђачи могу да добију све информације искључиво писаним путем и то:

 • путем факса број: 011/2662-839
 • на E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com
 • предајом писмена непосредно у пријемној канцаларији Предшколске установе „Савски венац“, Београд,  ул. Топчидерски венац бр. 1, са назнаком за јавну набавку  бр. 7/2016-Куповина намирница за исхрану деце за 2017. годину, за партију___ (навести број и назив партије)
 • Контакт особа: Емилија Пелевић, E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *