ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, ул.Топчидерски венац бр.1.

Број: 550/1

Београд, 22.05.2015. год.

 

 ЈН бр. 4./2015                                  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: Предшколска установа „Савски Венац“

Адреса наручиоца: Београд, Топчидерски венац бр.1

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: просвета.

Врста поступка јавне набавке:поступак мале вредности

Продужење рока за подношење: понуда.

Врста предмета: добра

Опис предмета набавке, назив:

Предмет јавне набавке број 4/2015 судобра–посуђе од ростфраја

Ознака  из  општегречниканабавке :

39200000Производи за унутрашње опремање; 39221220 посуђе

Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.05.2015. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 22.05.2015. године.

Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације-спецификације и Обрасца структуре цена

Време и место подношења понуда: Рок за подношење понуде истиче  01.06.2015. године у 12 часова.

Понуде се достављају на адресу: Предшколска установа „Савски венац“ Београд, ул. Топчидерски венац бр.1 .

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом обавештењу.

Време и место отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се 01.06.2015. године у 12,15 часова у канцеларији: Предшколска установа „Савски венац“ Београд, ул.Топчидерски венац бр.1 .

Лице за контакт: Милица Грачанин, телeфон 011/2662-839, маил: pu.savskivenac@yahoo.com, радним данима од 7,30 до 15,30 часова

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 4/2015

  

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *