ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“САВСКИ ВЕНАЦ“
Београд, ул.Топчидерски венац бр.1.
Број: 1185/1
Београд, 16.05.2016. год.
ЈН бр. 3/2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Предшколска установа „Савски Венац“
Адреса наручиоца: Београд, Топчидерски венац бр.1
Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com
Врста наручиоца: просвета.
Врста поступка јавне набавке: поступак мале вредности
Продужење рока за подношење: понуда.
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке, назив:
Предмет јавне набавке број 3/2016 су добра -Набавка ситног инвентара за дистрибутивне кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈНМВ 3/2016
Ознака из општег речника набавке :
39221000-7 кухињска опрема
39221100-8 кухињско посуђе
39221121-1 шоље
39223100-2 кашике
39221250-4 бокали
39221150-3 термос боце
39241120-0 кухињски ножеви
39221210-2 тањири
39221260-7 метално кухињско посуђе за велике кухиње
39221240-1 чиније
42215100-7 машина за сечење хране
39711210-4 блендер
39713510-1 пегле на пару
39711500-4 отварачи за конзерве
Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.05.2016. године.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 16.05.2016. године.
Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације дана 16.05.2016. године
Време и место подношења понуда: Рок за подношење понуде истиче 24.05.2016. године у 12 часова.
Понуде се достављају на адресу: Предшколска установа „Савски венац“ Београд, ул. Топчидерски венац бр.1 .
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом обавештењу.
Време и место отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се 24.05.2016. године у 12,30 часова у канцеларији: Предшколска установа „Савски венац“ Београд, ул.Топчидерски венац бр.1 .
Лице за контакт: Милица Грачанин, телeфон 011/2662-839, маил: pu.savskivenac@yahoo.com, радним данима од 7,30 до 15,30 часова

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *