ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДИСТРИБУТИВНЕ КУХИЊЕ У ОКВИРУ ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Уговори је закључен:

 

Врста предмета-добра:

42214100-0 шпорети

39711130-9 фрижидери

39713100-4 машине за прање судова

39713200-5 машине за прање веша

39711110-3 комбинација фрижидера и замрзивача

39300000-5 разна опрема

 

 

Уговорена вредност: 2.114.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.536.800,00 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша: 2.114.000,00 динара

– Најнижа: 2.114.000,00  динара

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 2.114.000,00  динара

– Најнижа: 2.114.000,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.05.2016. године

 

Датум закључења уговора: 17.05.2016. године

 

 

 

Основни подаци о добављачу: „TERMICOM“ д.о.о., Београд ул. Нехруова бр.75/19 ПИБ: 100146035, Матични број: 17331728, кога заступа директор Душко Бањац и „WINTERHALTER GASTRONOM YU“ д.о.о., Београд, ул.Зрењанински пут бр. 84ц, ПИБ: 101822713, Матични број: 17161385, кога заступа директор Зорица Митровић

 

Период важења уговора: До извршења уговорене обавезе

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Одлука понуђача у складу са законом и подзаконским актима

 

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *