ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Број ЈН 9/2017
Датум: 15.11.2017.

На основу чл. 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник.РС» број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке директора бр. 4958 од 14.11.2017. године о покретању поступка јавне набавке добара- Куповина намирница за исхрану деце за 2018. годину

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “САВСКИ ВЕНАЦ“
Објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Предшколска установа “Савски венац“, Београд, адреса: Топчидерски венац бр.1, 11000 Београд; матични број 07036213; шифра делатности 8510, 8891, ПИБ 102194741; E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com

2. ВРСТА ПОСТУПКА
Отворени поступак

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка добара- Куповина намирница за исхрану деце за 2018. годину, обликована у 5 (пет) партија и то: I партија- Хлеб, коре за питу и квасац II партија- Сезонско воће III партија- Јужно воће IV партија- Сезонско поврће V партија- Јаја А класе

4. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може прeузети лично у просторијама Предшколске установе „Савски венац“, Београд, ул. Топчидерски венац бр. 1, сваког радног дана од 8 до 15 часова, са Портала јавних набавки, Портала града Београда или са интернет странице Установе: www.pusavskivenac.edu.rs, где је објављен позив за подношење понуда и конкурсна документација, до истека рока за пријем понуда.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

6. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА, ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку добара- Куповина намирница за исхрану деце за 2018. годину за потребе Предшколске установе „Савски венац“ јавна набавка бр. 9/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“ за партију _____________ (назначити партију/е, за коју/е се понуда/е подноси/е.) На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да наведе пун назив, адресу, контакт телефон, као и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуде се подносе на адресу: ПУ „Савски венац“, Топчидерски венац бр. 1, Београд Крајњи рок за достављање понуда је 15.12.2017. године до 09,00 часова. Понуде достављене по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременим и неће се отварати, а наручилац ће их по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и обавиће се последњег дана рока за подношење понуда у градској управи града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије бр. 1 , односно дана 15.12.2017. год. у 11,00 часова. Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, уколико наручиоцу пре почетка поступка јавног отварања понуда предају овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда, потписано и оверено од стране одговорног лица понуђача.

8. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

9. КОНТАКТ
Понуђачи могу да добију све информације искључиво писаним путем и то:
– путем факса број: 011/2662-839
– на E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com
– предајом писмено непосредно у пријемној канцаларији Предшколске установе „Савски венац“, Београд, ул. Топчидерски венац бр. 1, са назнаком за јавну набавку бр. 9/2017-Куповина намирница за исхрану деце за 2018. годину, за партију___ (навести број и назив партије)
– Контакт особа: Емилија Пелевић, E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *