ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2017- набавка добара – дизел горива и бензина путем платних картица за потребе Установе

На основу чл. 39., чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. Закона о јавним
набавкама (Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015) Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова («Сл. гл. РС» број 29/13) и Одлуке бр. 759 од 24.02.2017. године о
покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/2017- набавка добара- дизел горива
и бензина путем платних картица за потребе Установе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“
Објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Предшколска установа “Савски венац“, Београд, адреса: Топчидерски венац бр.1,
11000 Београд; матични број 07036213; шифра делатности 8510, 8891, ПИБ 102194741;
E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке мале вредности
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра – дизел горива и бензина путем платних картица за потребе Установе
Назив и ознака из општег речника набавке:
09132100-безоловни бензин,
09134200-дизел гориво
4. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може прeузети лично у просторијама Предшколске установе
„Савски венац“, Београд, ул. Топчидерски венац бр. 1 , сваког радног дана од 8 до 15
часова, са Портала јавних набавки, Портала града Београда или са интернет странице Установе:
www.pusavskivenac.edu.rs, где је објављен позив за подношење понуда и конкурсна
документација, до истека рока за пријем понуда.
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом.
Понуда се доставља у писаном облику на српском језику у затвореној коверти на којој је
на предњој страни написан текст: ,,Понуда за јавну набавку добара- дизел горива и
бензина путем платних картица за потребе Предшколске установе „Савски венац“ ЈН
бр. 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Крајњи рок за достављање понуда је 09.03.2017. године до 12 часова.
Понуде се подносе на адресу Предшколска установа „Савски венац, Београд, ул.
Топчидерски венац бр. 1 . Понуде достављене по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременим и неће се
отварати, а наручилац ће их по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене
понуђачима, уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и обавиће се последњег дана рока за подношење понуда у
просторијама градске управе града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, ул.
Краљице Марије бр. 1, дана 09.03.2017. год. у 13,30 часова.
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, уколико наручиоцу
пре почетка поступка јавног отварања понуда предају овлашћење за учествовање у поступку
отварања понуда, потписано и оверено од стране одговорног лица понуђача.
8. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
9. КОНТАКТ
Понуђачи могу да добију све информације искључиво писаним путем и то:
– факс број: 011/2662-839
– E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com
– предајом непосредно у пријемној канцаларији Предшколске установе „Савски венац“,
Београд, ул. Топчидерски венац бр. 1, са назнаком за јавну набавку мале вредности бр.
1/2017- набавка добара- Набавка бензина и дизел горива путем платних картица.
– Контакт особа: Емилија Пелевић, тел. 3672-537; E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *