Појашњење конкурсне документације

Предшколска установа
„Савски венац“
Број: 54/1
Београд, 20.01.2014.
Ул.Топчидерски венац бр.1
Бр.тел.011/3672-537
На основу чл.63.ст.2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12) Наручилац објављује

ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези са јавном набавком бр.1/2014-добра-бензин и дизел гориво путем платних картица

Дана 20.01.2014. године Наручилац је примио Захтев у вези са јавном набавком бр.1/2014, у коме је поставио следећа питања:

„1. На тржишту се у понуди налазе две врсте бензина и то: Evro premijum BMB 95 octana и Euro BMB 98 octana. Молимо да прецизирате на коју врсту бензина се односе ваше потребе у количини од 4000 литара
2. Везано за максималне потребе добара исказане у литрима у Обрасцу понуде стоји „Новчани бонови“. Како је предмет јавне набавке-набавка добара-бензина и дизел горива путем платних картица, молимо за појашњење“.

Наручилац је подносиоцу захтева дана 20.01.2014. године доставио следећи :

О Д Г О В О Р

1.Наручилац је у конкурсној документацији за ЈН бр. 1/2014 у обрасцу понуде навео само „Безоловни бензин“- 4000 литара. Овим путем прецизирамо да је Наручиоцу потребан Безоловни бензин-Evro premium BMB 95 octana.

2.Наручилац је у обрасцу понуде, у Табели максималних потреба навео „Новчани бонови за максималне годишње потребе (у литрима)“. Овим путем обавештавамо евентуалне понуђаче да је текст „Новчани бонови за“ одштампан техничком грешком, а ради се о максималним годишњим потребама за потребна добра, исказаним у литрима.

 

За Комисију за јавне набавке
Јадранка Јанковић,члан,с.р.