Одговор у вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 10/2015

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 1447/2

Београд, 02.11.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 10/2015- услуге-Услуга уградње и одржавања софтвера (интегрисаног информационо система), који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем

 

О Д Г О В О Р У

 

1.Питање: У конкурсној документацији на страни 11 је предвиђено следеће: уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а додатне улове испуњавају заједно. Међутим, на у обрасцу о испуњавању услова  из члана 75. и члана 76. Закона су предвиђени и обавезни и додатни услови. С обзиром да у напомени стоји да изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, она самим тим није у складу са чланом 81. став 2. Закона о јавним набавкама. Потребно је тражити од наручиоца да обавезне услове раздвоје од додатних, с обзиром да додатне услове може испунити и само један понуђач из групе понуђача.

 

Одговор: На страни 13 на којој се налази Образац О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, Наручилац је учинио техничку грешку наводећи у напомени на дну стране да уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Како се на Обрасцу o испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, налазе и обавезни и додатни услови у случају када понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да потпише да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, са напоменом који понуђач испуњава додатне услове (коју треба дописати на изјави).

Због начињене грешке приликом уношења наведене напомене у оквиру Обрасца o испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности

Наручилац врши измену Конкурсне документације и мења напомену у поменутом обрасцу, тако да старана 13 на којој се налази поменути образац добија сада а и постаје 13-а

 

 

 

                                                                               За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *