Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга – ЈНМВ бр.10/2015

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, ул.Топчидерски венац бр.1.

Број: 1449

Београд, 02.11.2015. год.

 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 10/2015

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга – Набавка услуге уградње и одржавања софтвера (интегрисаног информационог система)  ЈНМВ бр.10/2015

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/2015), а у вези јавне набавке- услуга – Услуга уградње и одржавања софтвера (интегрисаног информационог сиситема) ЈН бр.10/2015, обавештавамо вас о измени  и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 

Измена се односи на старани бр.13.

На страни бр. 13 налази се Образац О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, Наручилац је учинио техничку грешку наводећи у напомени на дну стране да уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Како се на Обрасцу o испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, налазе и обавезни и додатни услови поменута напоменом захтева да и обавезне и додате услове испуњавају овлашћена лица сваког понуђача из групе понуђача, сто је у супротности са чланом 81. став 2 Закона о јавним набавкама.

У напомени на дну старане треба да стоји да у случају када понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да потпише да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, са напоменом који понуђач испуњава додатне услове (коју треба дописати на изјави).

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, се брише и додаје Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да потпише да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, са напоменом који понуђач испуњава додатне услове (коју треба дописати на изјави).

 

Наручилац ће извршити измену на страни број 13, након уочене техничке грешке.

Измењена страна добија слово а и носи назив 13а.

 

За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р

 

 

  1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

                                                   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                                                     И З Ј А В У

Понуђач_____________________ у поступку јавне набавке услуга -Услуга уградње и одржавања софтвера (интегрисаног информационог система) број ЈН 10/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)  Понуђач  и   његов   законски   заступник  нису  осуђивани   за  неко  од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) Понуђач  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

5) Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом-понуђач у

последњих 12 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за

подношење понуда није био у блокади;

6) Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом- понуђач је у периоду

од предходне три године које предходе објављивању позива за подношење

понуда, (2012, 2013. и 2014.) извршио референтне услуге, које су предмет ове

јавне набавке, у укупној вредности која је једнака или већа од 3.200.000,00

                           динара без обрачунатог ПДВ-а.

7) Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом-понуђач пре

објављивања позива за подношење понуда има минимум 2 запослена или на

други начин радно ангажована лица на пословима који су у непосредној вези са

предметом јавне набавке.

 

Место:__________                                                                                                Понуђач:

Датум:__________                                                                                   М.П.  ______________

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да потпише да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, са напоменом који понуђач испуњава додатне услове (коју треба дописати на изјави).

13-а

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *