ОДГОВОР у вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2017

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“ Број: 2249/2 Београд, 02.08.2018. год. У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2017- Набавка услуга- Услуга одржавања софтвера „Observer“ (интегрисаног информационог система), који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача дана 31.07.2018. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем:

О Д Г О В О Р У

Питање 1: Молимо наручиоца за појашњење везано за доказивање додатних услова, тачније доказивање пословног капацитета. Наиме, у Упутству понуђачима како да сачине понуду, на страни 15 конкурсне документације утврђено је да је приликом подношења понуде понуђач дужан да достави, између осталог и попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 8 – Списак извршених услуга. Са друге стране, у Упутству како се доказује испуњеност услова на страни 12 конкурсне документације наведено је да се испуњеност обавезних и додатних услова доказује достављањем потписане Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.) на страни 13, а наведено произилази и из самог текста поменуте изјаве. У том смислу, молимо за појашњење, да ли су Понуђачи у обавези да у понуди достављају Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 8 – Списак извршених услуга, као и Фотокопије уговора и фактуре или отпремнице или сл. из којих се може видети које су услуге биле предмет испоруке, уколико у оквиру понуде доставе потписану Изјаву са стране 13 КД.

Одговор 1:
Понуђачи су обавезни да приликом достављања понуде доставе:
– Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 8 – Списак извршених услуга, као и Фотокопије уговора и фактуре или отпремнице или сл. из којих се може видети које су услуге биле предмет испоруке, као доказ пословног капацитета и
– потписану ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ са стране 13, у којој поред обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама доказују и додатни услови у виду финансиског капацитета.
Питање 2: У вези са прва два елемента критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, молимо наручиоца за појашњење на којим местима и у којим обрасцима понуђачи могу исказати гарантни рок и рок извршења услуге.

Одговор 2: У делу 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ, на страни број 19, стоји:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. У случају истог понуђеног рока извршења услуга, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У случају истог понуђеног рока важења понуде, избор најповољније понуде вршиће се жребом. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Након постављеног питања уочена је техничка грешка у тачки 17. која се односи на елементе критеријума за доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом. Као критеријуми у тачки 17. у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наведени су:
-дужи гарантни рок
-рок извршења услуге
-жребање

Након уочене техничке грешке Критеријуми у Набавци услуга- Услуга одржавања софтвера „Observer“ (интегрисаног информационог система) у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом треба да буду:
-рок важења понуде, који је назначен у Обрасцу понуде- Образац бр.1, на страни 22. , у делу Рок важења понуде (уписати број дана) и
-жребање

У делу 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ, након уочене техничке грешке врши се измена, па ће део гласити:

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком важења понуде уговор ће бити додељен понуђачу путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству Понуђача, и то тако што ће називе Понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Питање 3: Сугеришемо наручиоцу да усклади рокове за издавање средства обезбеђења за добро извршење посла у члану 6. модела уговора и Обрасцу бр. 7, у којима је наведен рок од 7 дана од дана потписивања уговора, са тачком 11. „средства финансијског обезбеђења“ на страни 18, где је наведен рок од 10 дана.

Одговор 3: На страни 18. Конкурсне документације за набавку Набавка услуга- Услуга одржавања софтвера „Observer“ (интегрисаног информационог система) у делу 11. СРЕДСТВА ФИНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА начињена је техничка грешка па је у ставу 4. наведене тачаке стоји рок од 10 дана од дана потписивања уговора а требало би да стоји рока од 7 дана од дана потписивања уговора, као и у у члану 6. Модела уговора и Обрасцу бр. 7.

Питање 4: На колико децимала понуђачи исказују цене у понуди?

Одговор 4: У понуди се цене исказују на две децимале. Како се одговори на постављена питања и појашњења конкурсне документације, сматрају саставним деловима конкурсне документације долази до промена и прецизирања конкурсне документације насталих услед начињених техничких грешака на страни број 18 у делу 11. СРЕДСТВА ФИНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА и измена на страни број 19. у делу 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ. Стране на којима се врше наведене измене сада добијају нови назив па страна број 18 постаје 18а, а страна број 19. постаје 19а.

Након извршене измене Конкурсне документације врши се продужавање рока важења понуде до дана 08.08.2018. године, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, који гласи ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

За Комисију за јавне набавке
Емилија Пелевић, члан,с.р.

НАПОМЕНА: Напред дати одговори на постављена питања и појашњења конкурсне документације, сматрају се саставним деловима конкурсне документације.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *