Одговор у вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2016

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 1045/2

Београд, 09.05.2016. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр .3/2016-добра-Набавка ситног инвентара за дистрибутивне кухиње у оквиру Предшколске установе „Савски венац“ , за партију 1-ростфрај, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем:

 

О Д Г О В О Р У

 

 

Питање 1.: За артикал под редним бројем 9 Бокал RSF, са поклопцем запремине 20л, да ли је потребна тражена запремина или је дошло до грешке

Одговор 1.: Понуђач је у конкурсној документација за јавну набавку мале вредности набавку ЈНМВ 3/2016код описа за арикал под редним бројем 9 начинио техничку грешку и навео бокл са запремином 20л а у питању је бокал запремине 2л.

Питање2.:За артикал под редним бројем 12 Тацне RSF, пречник 18, да ли се прихватају одступања +/- 1цм у пречнику?

Одговор 2.: Понуђач прихвата пречник за наведени артикал у распону од 16-19 цм

Питање 3.: За атрикал под редним бројем 13 Шоље RSF за чај и млеко, да се прецизира капацитет (0,20 ; 0,25 или 0,30 )

Одговор 3.: За наведени артикал капацитет је 0,20

Питање 4.: За атрикал под редним бројем 15 Шира шпахтла, да се прецизира ширина (6,8,10 или 12 цм)

Одговор 4.: За наведени артикал ширина је 12*10цм

Питање 5.: За атрикал под редним бројем 16 Француска кашика  RSF, да се прецизира да ли је потребна да буде четвртаста или округла?

Одговор 5.: За наведени артикал потребно је да кашика буде четвртаста.

Питање 6.: За атрикал под редним бројем 23 Хватаљка  RSF, да се прецизира намена хватаљке (универзална, за хлеб и пециво, за колаче, шпагете, салате… )

Одговор 6.: За наведени артикал потребно да је хватаљка за хлеб и пециво.

Питање 7.: За атрикал под редним бројем 24 Вангла  RSF, да се прецизира пречник вангли (25,30,45,50 или 70цм)

Одговор 7.: За наведени артикал потребно је да вангла буде капацитета 15л.

Питање 8.: За атрикал под редним бројем 25 Велики  RSF ђевђир 30л, да се прецизира пречник наведеног артикла

Одговор 8.: За наведени артикал потребно је да пречник буде 32цм.

Питање 9.: За атрикал под редним бројем 26 Цедиљка  RSF-левак, да се прецизира пречник (18,20,24 или 26цм)

Одговор 9.: За наведени артикал потребно је да пречник буде 14цм.

Питање 10.: За атрикал под редним бројем 28 Цедиљка  RSF пречник 15, да се прецизира да ли се мисли на ојачану цедиљку и да ли се дозвољава одступање од +1цм.

Одговор 10.: За наведени артикал потребно је да цедиљка буде ојачана и дозвољава се одступање од +1цм.

Питање 11.: За атрикал под редним бројем 38 Даска PVC за сечење меса, хлеба
димензије:40х30х2цм, да се прецизира да ли даска служи за сечење меса или хлеба као и којој боји треба да буде. По ХАССП-у у зависности од намене даске треба да иду боје (плава-риба, зелена-поврће, црвена-месо, жута-воће…)

Одговор 11.: За наведени артикал потребно је да буде даска за сечење хлеба беле боје.

Питање 12.: За атрикал под редним бројем 39 Даска PVC за сечење меса димензије: 60х40х3цм, да се прецизира боја даске.

Одговор 12.: За наведени артикал потребно је да даска буде црвене боје.

Питање 13.: За атрикал под редним бројем 40 Даска PVC за сечење поврћа димензије: 50х30х2,5цм, да се прецизира боја даске.

Одговор 13.: За наведени артикал потребно је да даска буде зелене боје.

Питање 14.: На срани 7 Конкурсне документације: под тачком 1.2 се тражи да понуђач испуни додатни услов и да поседује да поседује Сертификат о здравственој исправности: за сваку врсту термоса и полипропиленског динхтунга издатог од aкредитоване лабораторије.

Моли се да се измени такав захтев јер произвођачи термоса поседују један сертификат који покрива све термосе из њихове производње као и један сертификат за полипроплинске дихтунге да се произвођачи не излажу трошковима вађења сертификата за сваку литражу термоса а сви се израђују на исти начин и од истог материјала само је разлика у количини утрошеног материјала.

Одговор 14: Наручилац прихвата предлог понуђача и напомиње да се може доставити:

јединствени Сертификат о здравственој исправности термоса и полипропиленског динхтунга издатог од aкредитоване лабораторије као и

Сертификат о здравственој исправности: за сваку врсту термоса и полипропиленског динхтунга издатог од aкредитоване лабораторије.

Услед промена конкурсне документације насталих услед начињене техничке грешке код описа атрикла под редним бројем 9 Бокал RSF, са поклопцем запремине 20л, врши се измена Конкурсне документације на странама бр. 5 и 22 и уноси нова запремина од 2л.

Након извршене измене Конкурсне документације врши се продужавање рока важења понуде до дана 17.05.2016. године, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, који гласи ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

     За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р.

 

НАПОМЕНА: Напред дати одговоре на постављена питања и појашњења конкурсне

                           документације, сматрају се саставним деловима конкурсне документације.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *