Одговор у вези са појашњењима конкурсне документације бр. 7/2015

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 1058/2

Београд, 31.07.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 7/2015- добра-набавка намештаја и пратеће опреме за потребе објеката Предшколске установе „Савски венац“, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем

 

О Д Г О В О Р У

 

Поводом питања да ли добра која се налазе под редним бројем 6.-Парочистач и 28.-Усисивач, треба одвојити у посебву партију као добра-електрични уређаји, Наручилац је у конкурсној документацији за ЈН бр. 7/2015- добра-набавка намештаја и пратеће опреме за потребе објеката у оквиру Предшколске установе „Савски венац“ одлучио да предмет јавне набавке није обликован у више партија.

Наручилац се определио да набавка не буде обликована у више партија јер наведена набавка није специфична и наведени артикли се могу набавити свуда на тржишту. Конкурсном документацијом је предвиђено да Понуђач може наступати самостално или да наступа са подиcпоpучиоцем као и случај подношења заједничке понуде групе понуђача, тако да је остављена могућност да Понуђач који у свом асортиману нема све артикле наступи заједно са подиспоручиоцем или у заједничкој понуди групе понуђача.

Наручилац тако није ограничио конкуренцију и није онемогућио било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          За Комисију за јавне набавке

                                                                                               Милица Грачанин, члан,с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *