ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКЕ ПОСУЂА ОД РОСТФРАЈА

 

Називнаручиоца: Предшколскаустанова “Савскивенац”

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница наручиоца: www.pusavskivenac.edu.rs

Врста наручиоца: јавна служба

Уговори је закључен:

Врста предмета-добра:Производи за унутрашње опремање-39200000;Посуђе-39221220

Уговорена вредност:1.580.650,00динара без ПДВ-а, односно 1.896.780,00динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 4

Понуђена цена:

– Највиша:1.707.550,00динара

– Најнижа:1.277.900,00динара

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Једина прихватљива понуда од 1.580.650,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.06.2015. године

Датум закључења уговора: 17.06.2015. године

Основни подаци о добављачу: KVADRO PLUS д.о.о, из Земуна, ул. Градски парк бр. 2, ПИБ: 107161439, Матични број: 20489782 и WINTERHALTER GASTRONOM YU из Београда, ул. Зрењанински пут бр.84ц ПИБ. 101822713 Матични број: 17161385

Период важења уговора: До извршења уговорене обавезе

Околности које представљају основ за измену уговора: Одлука понуђача у складу са законом и подзаконским актима

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *