ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ „СВЕТА ПЕТКА“ У ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: јавна служба

Врста предмета- радови- Грађевинско занатских радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“.

 

ОРН:

45000000-7 – Грађевински радови

45262500-6 – Зидарски радови

45330000-9 – Водоинсталаретски и санитарни радови

45431000-7 – Постављање плочица

45410000-4 – Малтерисање

45420000-7 – Радови на уградњи столарије

Ознака из класификације делатности: 

43.1   Рушење и припремање градилишта

43.12 Припремна градилишта

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

43.3   Завршни грађевинско- занатски радови

 

Уговорена вредност: 14.353.570,00 динара без ПДВ-а, односно 17.224.284,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:

– Највиша: 14.353.570,00 динара

– Најнижа: 14.353.570,00 динара

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 14.353.570,00 динара

– Најнижа: 14.353.570,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.12.2018. године

Датум закључења уговора: 31.12.2018. године

Основни подаци о добављачу:

ГМБ Корпорација д.о.о из Београда, ул. Трговачка 85 б, ПИБ: 100974558, Матични број: 06207367

Период важења уговора: до уговором предвиђеног рока завршетка радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *