ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА РАДОВА-

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА „СВЕТА ПЕТКА“

У ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предметаНабавка радова- радови на текућем одржавању објекта „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“

 

ОРН:

45000000-7 – грађевински радови

45100000-8 – припрема градилишта

45111300-1 – радови на демонтажи

45111100-9 – радови на рушењу

45262500- 6 – зидарски радови

45410000- 4 – малтерисање

45420000- 7 – радови на уграњи столарије

45421000- 4 – столарски радови

45432113- 9 – постављање паркета

 

Уговорена вредност: 2.399.140,00 динара без ПДВ-а, односно 2.878.968,00 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша: 2.399.140,00 динара

– Најнижа: 2.399.140,00 динара

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 2.399.140,00 динара

– Најнижа: 2.399.140,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.04.2018. године

 

Датум закључења уговора: 23.04.2018. године

 

Основни подаци о добављачу: ГМБ Корпорација д.о.о из Београда, ул. Трговачка 85 б,                      ПИБ: 100974558, Матични број: 06207367

 

Период важења уговора: До уговором предвиђеног рока завршетка радова

 

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Остале информације: /