ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ

 ЗА V ПАРТИЈУ- ЈАЈА А КЛАСЕ

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета- добра- намирнице за исхрану деце за 2018. годину- за парију V јаја A класе

-03142500-3 јаја А класе

 

Уговорена вредност: 688.101,60 динара без ПДВ-а, односно 756.911,76 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша: 688.101,60  динара

– Најнижа: 688.101,60 динара

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 688.101,60 динара

– Најнижа: 688.101,60 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.12.2017. године

 

Датум закључења уговора: 04.01.2018. године

 

Основни подаци о добављачу: НП „PANIĆ TRADE“ д.о.о., Београд, Сарајевска 89,                                                     ПИБ 100181327, Матични број: 17064681

 

Период важења уговора: до 31.12.2018. године

 

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Остале информације: /