ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ

 ЗА III ПАРТИЈУ- ЈУЖНО ВОЋЕ

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета- добра- намирнице за исхрану деце за 2018. годину- за парију III јужно воће

-03222220-1 поморанџе

-03222240-7 мандарине

-03222111-4 банане

-03222210-8 лимун

 

Уговорена вредност: 1.778.875,00 динара без ПДВ-а, односно 1.956.762,50 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 4

 

Понуђена цена:

– Највиша: 1.883.158,00 динара

– Најнижа: 1.778.875,00 динара

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 1.883.158,00 динара

– Најнижа: 1.778.875,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.12.2017. године

 

Датум закључења уговора: 04.01.2018. године

 

Основни подаци о добављачу: „FRESH LINE“  д.о.о., Краљево, Карађорђева 196Б,                                                        ПИБ: 104513532, Матични број: 20175702

 

Период важења уговора: до 31.12.2018. године

 

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Остале информације: /