ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ДИСТРИБУТИВНЕ КУХИЊЕ У ОКВИРУ ПУ „САВСКИ ВЕНАЦ“ – МАЛИ КУЋНИ АПАРАТИ

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца:pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Уговори је закључен:

 

Врста предмета-добра:

42215100-7 машина за сечење хране

39711210-4 блендер

39713510-1 пегле на пару

 

 

Уговорена вредност: 188.060,00 динара без ПДВ-а, односно 225.672,00 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 4

 

Понуђена цена:

– Највиша: 230.410,00 динара

– Најнижа: 188.060,00 динара

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 229.140,00 динара

– Најнижа: 188.060,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.06.2016. године

 

Датум закључења уговора: 10.06.2016. године

 

 

 

Основни подаци о добављачу: „Технобиро- инжењеринг“ д.о.о., Нови Сад, Булевар ослобођења број 3, ПИБ: 102328938 , Матични број: 08774897 кога заступа Весна Ђурица.

 

Период важења уговора: До извршења уговорене обавезе

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Одлука понуђача у складу са законом и подзаконским актима

 

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *