Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара-Набавка намирница за исхрану деце за 2017. годину, ЈН бр. 7/2016

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, ул.Топчидерски венац бр.1.

Број: 3710

Београд, 09.12.2016. год.

 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 7/2016

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара-Набавка намирница за исхрану деце за 2017. годину, ЈН бр. 7/2016

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/2015), а у вези јавне набавке-добара бр. 7/2016- Набавка намирница за исхрану деце за 2017. годину, обавештавамо вас о измени  и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Измене се односе на старану бр. 28 .

 

На основу достављног питања једног од потенцијалних понуђача наручилац је поново прегледао Конкурсну документацију и утврдио техничку грешку на страни бр. 28.  Наручилац је у Обрасцу структуре цена- Образац бр. 2-1 за партију 1- хлеб, у опису добара за квасац тражио да квасац буде, свеж, да садржи најмање 28% с.м., паковање 40 g. Уместо паковања 40 g, треба да стоји паковање до 60 g. Образац структуре цена добија назив- Образац бр. 2-1-а

 

Поменута страница се мења и добија број 28а.

 

ПРЕУЗМИТЕ – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 – ХЛЕБ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

 

За Комисију за јавне набавке

                                                                                                                                      Емилија Пелевић

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *