Социјални радник

Постојањем потребе породице за збрињавањем мале деце за време радних обавеза њихових родитеља и за пружањем помоћи породици у остваривању њене репродуктивне, заштитне, емоционалне, социјалне, васпитне и економске функције, као и задовољавање дечјих развојних потреба, основни су услови за оснивање и постојање предшколских установа.

Њиховом делатношћу, поред пружања помоћи породици, обезбеђују се и социјална сигурност и социјализација деце, уједначавње услова за њихов развој, подстицање њихових развојних могућности, одогаварујућа заштита деце изложена разним облицима ризика и посебна заштита деце ометене у развоју.

Основни разлози за заснивање и постојање предшколских установа и наведени циљеви који се постижу њиховом делатношћу одређују њихов социјални карактер.

Основни циљеви социјалног рада у прешколској установи су:

 1. помоћ породици око подизања, васпитавања и заштите деце;
 2. допринос социјалној сигурности и стабилности породице;
 3. допринос остваривању социјалних права и правде за децу;
 4. превенција социјалних проблема деце на најранијем узрасту;
 5. неговање и усвајање хуманистичких вредности;
 6. постизање оптималне усклађености између потребе породице и деце;
 7. пружање услуга породицама и деци одговарајућим облицима рада;
 8. идентификовање потребе родитеља за разним моделитетима дневне бриге о деци предшколског узраста;
 9. мобилизација одговарајућих друштвених ослонаца за развој деце;
 10. учешће у пријему деце;
 11. информисање породице о правима деце и родитеља у систему друштвене бриге и социјалне заштите;
 12. упознавње и проучавање у сарадњи са васпитачима социјалних индикација које поспешују или осујећују напредовање васпитне групе;
 13. праћење односа васпитне групе према новопримљеној деци и другим васпитним групама и предузимање одговарајућих мера у сарадњи са васпитачима;
 14. организовање индивидуалног рада са родитељима (рад у саветовалишту за родитеље);
 15. предузимање одговарајућих облика заштите и услуга социјалног рада за поједину децу која живе у неповољним условима;
 16. учешће социјалног радника у решавању породичних проблема, самостално и у заједници  са другим стручњацима;
 17.  рана идентификацију деце са сметњама у развоју, а онда пружање подршке и помоћи детету и породици.