ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ јавне набавке радова – Извођење радова за адаптацију простора школе за потребе обављања припремног предшколског програма у ОШ „Војвода Мишић“

Број ЈН 4/2017
Датум: 21.07.2017.

На основу чл. 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник.РС» број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке директора бр. 3309 од 13.07.2017. године о покретању поступка јавне набавке радова- Извођење радова за адаптацију простора школе за потребе обављања припремног предшколског програма у ОШ „Војвода Мишић“, у оквиру Предшколске установе „Савски венац“.

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “САВСКИ ВЕНАЦ“

Објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Предшколска установа “Савски венац“, Београд, адреса: Топчидерски венац бр.1, 11000 Београд; матични број 07036213; шифра делатности 8510, 8891; E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА

Отворени поступак. Набавка није обликована у партијама.

 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка радова- Извођење радова за адаптацију простора школе за потребе обављања припремног предшколског програма у ОШ „Војвода Мишић“, у оквиру Предшколске установе „Савски венац“. Општи речник набавке: 45000000-7 – грађевински радови, 45100000-8 – припрема градилишта, 45111300-1 – радови на демонтажи, 45111100-9 – радови на рушењу, 45232410- 9 – радови на канализационој мрежи, 45262500- 6 – зидарски радови, 45330000- 9 – водоинсталатерски и санитарни радови, 45410000- 4 – малтерисање, 45420000- 7 – радови на уграњи столарије.

 

4. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може прeузети лично у просторијама Предшколске установе „Савски венац“, Београд, ул. Топчидерски венац бр. 1, сваког радног дана од 8до 15 часова, са Портала јавних набавки, Портала града Београда или са интернет странице Установе: www.pusavskivenac.edu.rs, где је објављен позив за подношење понуда и конкурсна документација, до истека рока за пријем понуда.

 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

6. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА, ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку радова- Извођење радова за адаптацију простора школе за потребе обављања припремног предшколског програма у ОШ „Војвода Мишић“, у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, јавна набавка бр. 4/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да наведе пун назив, адресу, контакт телефон, као и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуде се подносе на адресу: ПУ „Савски венац“, Топчидерски венац бр. 1, Београд Крајњи рок за достављање понуда је 21.08.2017. године до 10,00 часова. Понуде достављене по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременим и неће се отварати, а наручилац ће их по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ВРЕМЕНУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда је јавно и обавиће се последњег дана рока за подношење понуда у градској управи града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије бр.1, односно дана 21.08.2017. год. у 12,00 часова. Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, уколико наручиоцу пре почетка поступка јавног отварања понуда предају овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда, потписано и оверено од стране одговорног лица понуђача.

 

8. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

 

9. КОНТАКТ

Понуђачи могу да добију све информације искључиво писаним путем и то:
– путем факса број: 011/2662-839
– на E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com
– предајом писмена непосредно у пријемној канцаларији Предшколске установе „Савски венац“, Београд, ул. Топчидерски венац бр. 1, са назнаком за јавну набавку бр. 4/2017- набавку радова- Извођење радова за адаптацију простора школе за потребе обављања припремног предшколског програма у ОШ „Војвода Мишић“, у оквиру Предшколске установе „Савски венац“.
– Контакт особа: Емилија Пелевић, E-mail: pu.savskivenac@yahoo.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *