ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке радова-Грађевинско занатски радови у вртићу „Дуга“

На основу чл.55.57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница: www.pusavskivenac.edu.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке радова-Грађевинско занатски радови у вртићу „Дуга“

Бр.јавне набавке 2/2014

 

 1. Наручилац ПУ „Савски венац“ позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу  понуду у писаној форми, у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима из ове области, под условима из  овог позива и конкурсне документације за јавну набавку радова.
 2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

3.   Предмет јавне набавке: радови

 1. Ознака из општег речника: 45400000-завршни грађевински радови; 45311100- радови на постављању електричних инсталација.
 2. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом Наручиоца.
 3. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 4. Заинтересована лица могу извршити увид у конкурсну документацију у просторијама Наручиоца, сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова. Преузимање конкурсне документације може се извршити у електронској форми са Портала Управе за јавне набавке-www.portalujn.gov.rs. односно непосредно на адреси Наручиоца-Предшколска установа „Савски венац“,Београд,Топчидерски венац бр. 1,канцеларија секретара Установе,сваког радног дана у времену од 9-15 часова или са интернет странице Наручиоца-www.pusavskivenac.edu.rs. Увид и преузимање конкурсне документације може се вршити све време док тече рок за подношење понуда.
 5. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,односно до уторка,04.03.2014. до 12,00 часова. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу        наручиоца сваког радног дана од 09,00-15,00 часова, са назнаком на предњој страни„Понуда за јавну набавку радова–грађевинско занатски радови у вртићу „Дуга“, бр. ЈН 2/14-НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу Наручиоца,наведену у тачки 6. овог Позива.

На полеђини коверте навести пун назив понуђача,адресу и контакт телефон,као и име и презиме особе за контакт.У случају да понуду подноси група понуђача,на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, у уторак 04.03.2014. године у 12,15 часова, на адреси Наручиоца-Предшколска установа „Савски венац“,Београд,Топчидерски венац бр. 1. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
 1. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја.
 1. Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа понуђена цена“. Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда.
 2. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавне набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неодговарајућих или неприхватљивих понуда или из другог оправданог разлога.
 3. Лице за контакт:Јадранка Јанковић 011/3672-537

E mail адреса: pu.savskivenac@yahoo.com