ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке добaрa Бр.7/2015

На основу чл. 57.став 1. и чл. 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012)

  

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „САВСКИ ВЕНАЦ“

Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница: www.pusavskivenac.edu.rs

Објављује

  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке добра-набавка намештаја и пратеће опреме за потребе објеката у оквиру ПУ „Савски венац“

Бр. јавне набавке 7/2015

 

 

 1. Наручилац ПУ „Савски венац“ позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у писаној форми, у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима из ове области и под условима из овог позива и конкурсне документације Наручиоца.
 2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
 3. Предмет јавне набавке: набавка намештаја и пратеће опреме за потребе објеката у оквиру ПУ „Савски венац“

Ознака из општег речника набавки:

39100000- намештај

39713430-усисвачи

 1. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су, у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, прецизирани конкурсном документацијом Наручиоца.
 2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова,у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 3. Преузимање конкурсне документације може се извршити у електронској форми са Портала Управе за јавне набавке-portalujn.gov.rs., на Порталу града Београда-www.nabavke.beograd.gov.rs, односно непосредно на адреси Наручиоца-Предшколска установа „Савски венац“, Београд, Топчидерски венац бр. 1, канцеларија секретара Установе, сваког радног дана у времену од 9-15 часова или са интернет странице Наручиоца-www.pusavskivenac.edu.rs. Преузимање конкурсне документације може се вршити све време док тече рок за подношење понуда.
 4. Начин и место подношења понуда: Понуде се подносе у затвореној коверти, поштом или лично на адресу Наручиоца, наведену у тачки 6. овог Позива, сваког радног дана од 09,00-15,00 часова, са назнаком на предњој страни Понуда за јавну набавку добра-набавка намештаја и пратеће опреме за потребе објеката у оквиру ПУ „Савски венац“, ЈН бр. 7/2015-НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте навести пун назив понуђача, адресу и контакт телефон, као и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести називе, адресе и бројеве телефона свих учесника у заједничкој понуди.
 5. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 27.08.2015. до 12,00 часова. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
 6. Понуда са варијантама није дозвољена.
 7. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда,08.2015. године у 12,30 часова, на адреси Наручиоца-Предшколска установа „Савски венац“, Београд, Топчидерски венац бр. 1. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
 8. Право учешћа у поступку отварања понуда имају представници понуђача, који пре почетка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку потписано и оверено пуномоћје за заступање.
 9. Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
 10. Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 25 дана од дана отварања понуда.
 11. Понуђачи могу да добију информације у вези са јавном набавком искључиво писаним путем, а захтев се доставља на факс број: 011/2662-839, е-mail: savskivenac@yahoo.com или непосредно на адресу Наручиоца: Предшколска установа „Савски венац“, Београд,  ул. Топчидерски венац  бр.1, са назнаком „ За јавну набавку добра -набавка намештаја и пратеће опреме за потребе објеката у оквиру ПУ „Савски венац“-ЈН бр. 7/2015“
 12. Лице за контакт: Милица Грачанин, факс 011/2662-839
 13. E mail адреса: savskivenac@yahoo.com

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *