Одговор у вези са појашњењима конкурсне документације бр. 3/2015 – извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 707/8

Београд,15.06.2015. год.

 

 

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 3/2015-добра-извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“, који је Наручиоцудостављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складусачланом 63. ставом 3. Закона о јавнимнабавкамаобјављујемо информацију о достављеном следећем

 

О Д Г О В О Р У

 

  1. Поводом питања да ли наручилац прихвата као докао одговорног извођача радова дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 411, Наручилацнаводидаје у конкурснојдокументацијиза ЈН бр. 3/2015-извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“ у делу
  2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

2.4 Кадровски капацитет

Неопходно је да понуђач има најмање 14радно ангажованих, и то:

  1. Дипломирани инжењер грађевине-минимум један са важећом лиценцом ИКС-а одговорног извођача радова за грађевинско занатске радове, и то лиценца типа 410,
  2. Друга ангажована лица, осим инжењера под тачком 1., минимум 13 запослених и то:

-са високом, вишом или средњом стручном спремом (VII, VI или IV степен),-минимум 6 и

-ВКВ или КВ раднике грађевинске, односно грађевинско-занатске струке-минимум7.

Такође је неопходно да понуђач има радно ангажовано правно лице или предузетника, које је оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Наручилац остаје у свему при допунским условима из Конкурсне документације у оквиру кадровског капацитета којим тражи дипломираног инжењера грађевине са лиценцом типа 410.

 

  1. Поводом питања да ли се уместо регистарционе налепнице може доставити фотокопоја полисе обавезног осигурања за тражено возило, Наручилацнаводидаје у конкурснојдокументацијиза ЈН бр. 3/2015-извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“ у
  2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

2.3.Услов: Технички капацитет

Докази:

  • Образац бр.9– Изјава о довољном техничком капацитету

За транспортна средства:

  1. Фотокопија важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача.

Уколико понуђач није власник возила , осим оверене фотокпије саобраћајне дозволе неопходно је доставити и доказ о основу коришћења (уговор о лизингу, закупу, најму или ангажовању)

2.Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе

3.Фотографија регистрационе налепнице

За грађевинску опрему:

1.Фотокопија пописне листе за 2014. годину у којој треба маркером означити опрему која је предмет доказивања.

Уколико понуђач није власник опреме неопходно је доставити доказ о основу коришћења (уговор о лизингу, закупу, најму или ангажовању

Наручилац остаје у свему при горе наведеним траженим доказима из Конкурсне документације као једино релевантним у погледу доказивања испуњености услова неопходног техничког капацитета. Наручилац вршити оцену испуњености услова и приложених доказа искључиво на начин предвиђен Конкурсном документацијом, тако да ће се као релевантан доказ третирати једино фотографије регистрационе налепнице.

 

  1. Поводом питања да се изврши појашњење конкурсне документације, и да се тачно дефинише ко и како треба да потпише образце у случају подношења заједничке понуде за Образце:

-Образац бр 3.- Изјава о независној понуди

-Образац бр 4. -Изјава о поштовању обавеза из члана 75 ст.2 Закона

-Образац бр 9.- Изјава о довољном техничком капацитету

-Образац бр 10.- Изјава о довољном кадровском капацитету

Наручилацје у конкурснојдокументацијиза ЈН бр. 3/2015-извођење радова на инвестиционом одржавању и замени фасадне столарије у објекту Установе „Краљ Петар Први“ на страни број 13 у делу: 2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

начинио техничку грешку у напомени након Образаца бр. 3-Изјава о независној понуди и Образаца бр. 4-Изјава о поштовању обавеза из члана 75 ст.2 Закона и навео да у случају подношења заједничке понуде, образац потписије и оверава члан групе понуђача који је носилац посла.

Код наведених образаца: Образац бр. 3 и Образац бр.4, у складу са Законом о јавним набавкама у случају подношења заједничке понуде образсце потписује и оверава сваки члан групе за себе.

Затим, у делу конкурсне документације у Обрасцу бр.3-Изјава о независној понуди, на страници 55, дајемо појашњење да је неопходно да наведени Образац бр.3- Изјава о независној понуди,мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У делу конкурсне документације на страни 56 где се налази Образац бр. 4-Изјава о поштовању обавеза из члана 75 ст.2 Закона правилно стоји напомена-уколико Понуду подноси група пануђача изјава мора бити порописана од стране олашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У делу Конкурсне документације на страни 13 за Образац бр. 9-Изјава о довољном техничком капацитету и Образац бр. 10-Изјава о довољном кадровском капацитету на страни бр. 14, стоји напомена-У случају подношења заједничке понуде, образац потписије и оверава члан групе понуђача који је носилац посла.

За наведене образце: Образац бр. 9 и Образац бр.10, у случају подношења заједничке понуде, образац потписије и оверава члан групе понуђача који је носилац посла.

У делу конкурсне документације у Обрасцу бр. 9-Изјава о довољном техничком капацитету, на страници 62, уместо да „ у случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверавају сви чланови групе“, овим путем дајемо појашњење да је неопходно да у случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава једино члан групе понуђача који је носилац посла.

Такође, овим путем појашњавамо и да је у Обрасцу бр. 10-Изјава о довољном техничком капацитету, на страни 64-ц, пропуштено је да се унесе напомена да у случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписије и оверава члан групе понуђача који је носилац посла.

Дакле, у случају подношења заједничке понуде, Образац бр. 3-Изјава о независној понуди, и Образац бр. 4-Изјава о поштовању обавеза из члана 75 ст.2 Закона, морају бити потписани од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају подношења заједничке понуде, Образац бр. 9-Изјава о довољном техничком капацитету и Образац бр. 10-Изјава о довољном кадровском капацитету, довољно је да буду потписани и оверени од стране члана групе понуђача који је носилац посла.

 

 

 

За Комисију за јавне набавке

                   Милица Грачанин,члан,с.р.

 

НАПОМЕНА: Напред дати одговоре на постављена питања и појашњења конкурсне документације, сматрају се саставним деловима конкурсне документације.

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *