ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА УСЛУГАУСЛУГА УГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА (ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА)

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета-услуга: Услуга уградње и одржавања софтвера (интегрисаног информационог система), ознака из ОРН:

51000000-9 услуге инсталирања

51612000-5 услуге инсталирања опреме за обраду података

72222300-0 услуге информационе технологије

72267100-0 услуге одржавања софтвера за информационе технологије

 

Уговорена вредност: 1.592.661,94 динара без ПДВ-а, односно 1.911.194,33 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:

– Највиша: 1.592.661,94 динара

– Најнижа: 1.592.661,94 динара

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 1.592.661,94 динара

– Најнижа: 1.592.661,94 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / Изабрани добављач не извршава набавку уз помоћ подизвођача

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.11.2015. године

Датум закључења уговора: 13.11.2015. године

 

Основни подаци о добављачу: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. из

Београда ул. Таковска бр. 2, ПИБ: 100002887,  Матични број:17162543 и                                     Предузеће за трговину производњу и услуге у области рачунарске и софтверске технологије МТC д.о.о, ул. Немањина бр. 70 из Ужица, ПИБ:102088788, Матични број: 07967101

Период важења уговора:

Годину дана од дана од датума потписивања обе уговорне стране.

Околности које представљају основ за измену уговора: У складу са законом и подзаконским актима

 

Остале информације:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *