ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-НАБАВКА ДОБАРА- НАБАВКА НАМЕШТАЈА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета-добра: Намештај и пратећа опрема за потребе објеката у саставу Предшколске установе „Савски венац“, ознака из ОРН: 39100000-намештај, 39713430-усисивачи

Уговорена вредност: 10.134.990,00  динара без ПДВ-а, односно динара са ПДВ-ом  12.161.988,00  

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 2

Понуђена цена:

– Највиша: 10.134.990,00  динара

– Најнижа: 6.550.100,00  динара

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 10.134.990,00  динара

– Најнижа: 10.134.990,00  динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / Изабрани добављач не извршава набавку уз помоћ подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.09.2015. године

Датум закључења уговора: 14.09.2015. године

Основни подаци о добављачу: „Zomex“ ул. Илије Стојадиновића бр.79, Београд, матични бр: 06530044, ПИБ: 100170834

Период важења уговора:

До извршења уговорене обавезе, у року од 30 дана од закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора: У складу са законом и подзаконским актима

Остале информације:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *