ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА-РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И ЗАМЕНИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ У ОБЈЕКТУ УСТАНОВЕ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ“

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: јавна служба

 

Уговор је закључен:

 

Врста предмета-добра: ОПН: 45000000- грађевински радови, 45420000-замена сторарије

Уговорена вредност: 5.066.040,00 динара без ПДВ-а, односно  6.079.248,00 динара динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 4

 

Понуђена цена:

– Највиша:  5.700.619,00

– Најнижа:  5.066.040,00

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша:  5.083.900,00

– Најнижа:  5.066.040,00

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.06.2015. године

Датум закључења уговора: 13.07.2014. године

 

Основни подаци о добављачу: ГМБ Корпорација д.о.о из Београда, ПИБ: 100974558, Матични број: 06207367 ул. Трговачка 85 б

Период важења уговора: до извршења радова, најдуже у року од 20 дана од дана закључења уговора и увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: Одлука понуђача у складу са законом и подзаконским актима

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *