ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ МОКРИХ ЧВОРОВА У ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ „ПЧЕЛИЦА“, УЛ. СЕЊАЧКА БР.46, ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета- радови- Радови на текућем одржавању мокрих чворова у Дечјем вртићу „Пчелица“, ул Сењачка бр 46, за потребе Предшколске установе „Савски Венац“

 

ОРН:

45000000-7 – грађевински радови, 45400000 – завршни грађевински радови

 

Уговорена вредност: 6.662.344,80 динара без ПДВ-а, односно 7.994.813,76 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша: 6.662.344,80 динара

– Најнижа: 6.662.344,80 динара

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 6.662.344,80 динара

– Најнижа: 6.662.344,80 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.10.2020. године

 

Датум закључења уговора: 04.11.2020. године

 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача:

„САБОД РЕНТ“ д.о.о., из Београда, ул. Изворска бр. 64, Матични број: 20028670, ПИБ: 103876783,

„ТЕСЛА СИСТЕМИ“ д.о.о., из Београда, ул. Др. Ивана Рибара 181, Матични број: 20194596, ПИБ: 104593699.

 

Период важења уговора: до уговором предвиђеног рока завршeтка радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /