ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

Врста наручиоца: јавна служба

Врста предмета- радови- Радови на текућем одржавању објеката Предшколске установе „Савски венац“

ОРН:
45000000-7 – грађевински радови, 45400000 – завршни грађевински радови

Уговорена вредност: 8.182.766,30 динара без ПДВ-а, односно 9.819.319,56 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:
– Највиша: 8.182.766,30 динара
– Најнижа: 8.182.766,30 динара

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
– Највиша: 8.182.766,30 динара
– Најнижа: 8.182.766,30 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.07.2019. године

Датум закључења уговора: 18.07.2019. године

Основни подаци о добављачу: Група понуђача:
„SABOD RENT“ д.о.о., из Београда, ул.Изворска бр.64, Матични број:20028670, ПИБ:103876783,
„TVP- EKO“ д.о.о. из Београда, ул.Фрушкогорска бр.2, Матични број:17246631, ПИБ:100038515.
„PREMI TRADE“ д.о.о., из Београда, ул. Војводе Миленка бр.40, Матични број:7801556,
ПИБ:100220225.

Период важења уговора: до уговором предвиђеног рока завршртка радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *