ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ  И ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА

НА ОБЈЕКТУ „ПРИНЦЕЗА ОЛИВЕРА“ У ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“

 

Назив наручиоца: Предшколска установа “Савски венац”

 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Топчидерски венац бр.1.

 

Интернет страница наручиоца: pu.savskivenac@yahoo.com

 

Врста наручиоца: јавна служба

 

Врста предмета- радови- Радови на текућем одржавању и извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту „Принцеза Оливера“ у оквиру Предшколске установе „Савски венац“

 

ОРН:

45000000-7 – грађевински радови, 45400000 – завршни грађевински радови

 

Уговорена вредност: 24.809.950,00 динара без ПДВ-а, односно 29.771.940,00 динара са ПДВ-ом

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: 1

 

Понуђена цена:

– Највиша: 24.809.950,00 динара

– Најнижа: 24.809.950,00 динара

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 24.809.950,00 динара

– Најнижа: 24.809.950,00 динара

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.01.2020. године

 

Датум закључења уговора: 21.01.2020. године

 

Основни подаци о добављачу: Група понуђача:

„САБОД РЕНТ“ д.о.о., из Београда, ул. Изворска бр. 64, Матични број: 20028670, ПИБ: 103876783,

„ТЕСЛА СИСТЕМИ“ д.о.о., из Београда, ул. Др. Ивана Рибара 181, Матични број: 20194596, ПИБ: 104593699,

„СТИМ ГРАДЊА“ д.о.о., из Београда, ул. Устаничка 189, Матични број: 20694670, ПИБ: 106862290.

 

Период важења уговора: до уговором предвиђеног рока завршeтка радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *